Elérhetőségek

Delta Plus Kft.

Cím: 1053 Budapest V. kerület,
Magyar u. 36.
Telefon:
+36703196924
E-mail:
info@deltapluskft.hu
További információk

Fióktelephelyek:


H-2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.ÁSZF


DELTA PLUS Kft.

Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

(ÁSZF)

 

Tartalom

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK....................................................................................................... 3

II. SZERZŐDÉSI ALAPDOKUMENTUMOK........................................................................................... 5

III. TELJESSÉGI NYILATKOZAT......................................................................................................... 5

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, FELEK FŐ KÖTELEZETTSÉGEI............................................................... 6

V. MUNKATERÜLET ÉS ÁTVÉTELE, TEVÉKENYSÉG A MUNKATERÜLETEN......................................... 7

VI. A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI, MUNKA-, BALESET-, TŰZVÉDELEM.............................. 10

VII. GÉPEK, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK....................................................................................... 13

VIII. ANYAGOK, TECHNOLÓGIÁK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS................................................................... 14

IX. A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK................................................. 16

X. A SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA, ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁSA........................................................... 19

XI. A KIVITELEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÁRESEMÉNYEK..................................... 19

XII. SZERZŐDÉSES ÁR; ÁRAK; PÓTMUNKA...................................................................................... 19

XIII.KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐK........................................................................................................ 20

XIV. KÖTBÉR................................................................................................................................. 20

XV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, TELJESÍTÉS.......................................................... 21

XVI. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG.................................................. 23

XVII. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK....................................................................................... 25

XVIII. BIZTOSÍTÉKOK..................................................................................................................... 26

XIX. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS...................................................... 28

XX. BIZTOSÍTÁS............................................................................................................................ 29

XXI. EGYÉB................................................................................................................................... 29

XXII. ÉRTESÍTÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK........................................................................................ 30

 

 

 

 

 

I.Bevezető rendelkezések

1.1.  Fogalmak

A jelen ÁSZF szövegében egységesen az alábbi fogalmi megjelölések kerülnek alkalmazásra:

1.1.1.       „Alvállalkozó”, „Vállalkozó":

Az a természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, valamint annak törvényes általános jogutóda, amellyel a Megrendelő mint megrendelő vállalkozó valamely Projektre, Létesítményre, vagy annak egy

1.1.2        „Alvállalkozói szerződés” / „Alvállalkozói jogviszony":

Az a szerződés, illetve jogviszony, amelyet a Megrendelő valamely Alvállalkozóval valamely Projektre, Létesítményre vagy annak egy részére megköt, és amelynek alapján az Alvállalkozó az Alvállalkozói Szerződésben és az ahhoz tartozó alapdokumentumokban, mellékletekben meghatározottak szerint köteles valamely eredményt létrehozni, a Megrendelő pedig köteles azt Szerződés szerint átvenni, és a vállalkozói díjat megfizetni. Amennyiben az alvállalkozói jogviszony – Alvállalkozói szerződés megkötésének hiányában – Tárgyalási Jegyzőkönyv kölcsönös aláírásával vagy a Megrendelő megrendelésének Alvállalkozó általi egyéb módon történő elfogadásával jön létre, ezekben az esetekben Alvállalkozói szerződés alatt a Tárgyalási jegyzőkönyvet, illetve a Megrendelő megrendelésének Alvállalkozó általi egyéb elfogadását kell érteni.

1.1.3.       „ÁSZF”:

       Jelen Általános Szerződési Feltételek.

1.1.4        „Beruházó ":

Lásd Építtető.

1.1.5.       „Építtető”:

Az a természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, valamint annak jogutóda, amellyel a Megrendelő mint vállalkozó valamely beruházásra megvalósítására kivitelezési (fővállalkozói, generálkivitelezői, vállalkozási) szerződést köt/kötött, valamint az jogutóda.

1.1.6.       „Felek”:

A Megrendelő és az Alvállalkozó együttesen.

1.1.7.       „Fővállalkozói Szerződés” / „Fővállalkozói jogviszony”:

Az a szerződés (és annak mellékletei, ideértve az ajánlati dokumentációt és valamennyi, a Megrendelőnek a Projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségét is), amelyet a Megrendelő az Építtetővel valamely Projektre, Létesítményre megköt, és amelynek alapján a Megrendelő az Alvállalkozóval az alvállalkozói jogviszonyt létesíti.

1.1.8.       „Költségvetés":

A beárazott és kitöltött mennyiség-kimutatás, mely az Alvállalkozó ajánlatának részét képezi.

1.1.9.       „Létesítmény”:

Lásd Projekt.

1.1.10.     „Megrendelő":

A DELTA PLUS Kft. (és jogutóda).

1.1.11.     „Mérnök":

Amennyiben alkalmazásra kerül, a fővállalkozói jogviszony alapján ekként nevesített, az Építtető/Beruházó műszaki megbízottjaként eljáró személy.

1.1.12.     „Munka/Munkák””

Az az építési, szerelési, kivitelezési feladat, amelynek Alvállalkozó általi megvalósítására Felek az alvállalkozói jogviszonyt létesítették.

1.1.13.     „Pótmunka":

Olyan munkarész, amely a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepel, de nem is szükséges az Alvállalkozó által létrehozandó mű rendeltetésszerű használatához, és amelynek megvalósítását a Megrendelő külön rendeli el.

1.1.14.     „Projekt”, „Létesítmény”:

Az a beruházás, mű, stb. amelynek megvalósítására a Megrendelő és az Építtető/Beruházó szerződést köt/kötött.

1.1.15.     „Ptk.":

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1.1.16.     „Számlabenyújtás helye”:

A jelen ÁSZF-ben az alvállalkozói számlák és egyéb dokumentumok benyújtásának helyeként megjelölt cím.

1.1.17.     „Szerződés”:

Lásd Alvállalkozói szerződés.

1.1.18.     „Szerződéses Ár":

Az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítésének az Alvállalkozói szerződésben meghatározott ellenértéke (vállalkozói díj), amely tartalmazza az általános forgalmi adót, továbbá az esetleges többletmunka költségeit és díját. Amennyiben pótmunka kerül megrendelésre, úgy a Szerződéses Ár a pótmunka díjával emelkedik és a Szerződéses Ár alatt a pótmunka díjával növelt vállalkozói díjat kell érteni. Fordított ÁFA-fizetés esetén az ÁFA megfizetése a jogszabályi rendelkezések szerint nem az Alvállalkozó felé történik.

1.1.19.     „Tárgyalási Jegyzőkönyv”:

          Jegyzőkönyv, amelyet a Megrendelő és az Alvállalkozó az alvállalkozói ajánlatadási szakaszban közösen felvesznek.

1.1.20.     „Többletmunka":

A szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel, továbbá minden olyan munkarész, amely a Szerződéses Ár meghatározásánál nem lett figyelembe véve, de amely nélkül az Alvállalkozó által létrehozásra kerülő mű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, függetlenül attól, hogy az az érintett munkarész szerepel-e a Szerződés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban vagy sem. Többletmunkának minősül továbbá a szerződéskötés alapján képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan meglévő, az árazott tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik.

1.1.21.     „Vállalkozó":

                         Lásd Alvállalkozó.

 

1.2.          Az ÁSZF hatálya

1.2.1.       Az alvállalkozói jogviszonyra az ÁSZF minden esetben alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az 1.1.2. pontban megjelölt mely módon jött létre.

 

1.2.2.       Az Alvállalkozói Szerződés és az ÁSZF rendelkezései együttesen határozzák meg az alvállalkozói jogviszony tartalmát.

 

1.3.          Értelmezési kérdések

1.3.1.       Felek a Szerződésben határozzák meg az ÁSZF-hez képest az egyedi feltételeket.

1.3.2.       Az ÁSZF rendelkezései teljeskörűen és kötelezően alkalmazandók, kivéve azon feltételeket, amelyek vonatkozásában a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik vagy az ÁSZF adott rendelkezésének alkalmazását kizárja.

1.3.3.       Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Szerződés és/vagy az ÁSZF nem rendelkezik, a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar és uniós jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

1.3.4.       A Felek jogviszonyával kapcsolatosan felmerülő értelmezési kérdésekben az alábbi dokumentumok a következő sorrendben alkalmazandók, azzal, hogy a sorrendben előrébb lévő dokumentumban foglaltak a hátrább lévő dokumentumban foglaltakat megelőzik:

1.     Alvállalkozói Szerződés

2.     ÁSZF

3.     Alvállalkozói Szerződés egyéb mellékletei

4.     Megrendelő megrendelése és mellékletei

5.     Tárgyalási Jegyzőkönyv

6.     Tárgyalási Jegyzőkönyv mellékletei

7.     Egyéb.

 

1.3.5.       Amennyiben az alvállalkozói jogviszony műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a Szerződés bármely műszaki vonatkozású vagy egyéb rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó arról, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést. Amennyiben az Alvállalkozó álláspontja szerint ez szakszerűtlen vagy jogellenes eredményre vezetne, úgy köteles az ezzel kapcsolatos álláspontját írásban 3 (három) napon belül a Megrendelővel közölni. A határidő elmulasztása esetén Felek úgy tekintik, hogy Alvállalkozó a Megrendelő álláspontját elfogadta, mely azt is jelenti, hogy Alvállalkozó felel az általa vállalt munkával kapcsolatos Megrendelő által tett nyilatkozat szerinti megvalósításért.

 

1.4.          Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozó általános szerződéses feltételeinek alkalmazását kizárják, kivéve amennyiben azt a Megrendelő írásban, kifejezetten - részben vagy teljesen - elfogadja.

 

1.5.          Rendelkezések több Megrendelő (így pl. együttes ajánlattevők (Konzorcium)) esetén:

                Amennyiben az Alvállalkozóval több Megrendelő létesíti az Alvállalkozói jogviszonyt, úgy:

 • a Megrendelők nem felelősek egyetemlegesen az Alvállalkozó felé, minden egyes Megrendelőtől külön-külön kizárólag az Alvállalkozót megillető ellenszolgáltatásból, illetve az Alvállalkozónak nyújtandó megrendelői szolgáltatásból az Alvállalkozói szerződésben meghatározottak szerint rá eső rész követelhető.
 • Alvállalkozó a számláit az Alvállalkozói Szerződésben rögzített százalékos vagy egyéb módon meghatározott mértékben jogosult és köteles az egyes Megrendelők felé külön-külön kiállítani és benyújtani.

Alvállalkozó minden egyes számlája mellé köteles eredeti, a Megrendelők által együttesen aláírt teljesítésigazolást mellékelni

 

II.Szerződési Alapdokumentumok

 1. Az alvállalkozói jogviszonyra vonatkozó szerződési alapdokumentumok a következők (a megjelölés sorrendje nem jelent fontossági sorrendet):

 

2.1.1. Kiviteli-és műszaki tervdokumentáció

2.1.2. Teljesítést igazoló JEGYZŐKÖNYV I. minta

2.1.3. Teljesítést igazoló JEGYZŐKÖNYV II. minta

2.1.4. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV minta

2.1.5. Pénzügyi visszatartás kifizethetőségét igazoló jegyzőkönyv minta

2.1.6. Visszatartás lehívás minta

2.1.7. Teljesítési jótállási (garanciális) bankgarancia minta

2.1.8. Vállalkozó tételes árajánlata

2.1.9. Környezetvédelmi követelmények

2.1.10. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások

2.1.11. Nyilatkozat fordított adózásról

2.1.12. Vállalkozó 30 napnál nem régebbi cégkivonata

2.1.13. Vállalkozó aláírási címpéldánya

2.1.14. Építési engedély

2.1.15. Ártárgyalási jegyzőkönyv

2.1.16. Nyilatkozat kizáró okokról

 

 

2.2.          Alvállalkozó kijelenti, hogy valamennyi szerződési alapdokumentumot – és különösen az Alvállalkozói feladatra vonatkozó terveket a műszaki tervdokumentációval – a Szerződés megkötése előtt teljeskörűen átvizsgálta, az általa felismert tervhibákra, hiányosságokra a Megrendelőt maradéktalanul figyelmeztette, és az alapdokumentumok mindenre kiterjedő ismeretében létesítette az alvállalkozói jogviszonyt.

 

2.3.          Amennyiben a tervdokumentáció valamely hibája vagy hiányossága kizárólag a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, Alvállalkozó kártérítési felelősség terhével késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.

 

2.4.          Alvállalkozó a terveknek a Szerződés megkötése előtt, vagy a teljesítés alatt felismerhető hiányosságaival, hibáival összefüggésben a Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem érvényesíthet, értve ez alatt a többletköltség, illetőleg a határidő-hosszabbítás iránti igényt is.

 

III.Teljességi nyilatkozat

 1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozójáért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Vállalkozó a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozóiért (teljesítési segédeiért) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

 

 1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező, szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti.

 

 1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a jelen szerződés szerinti feladatainak elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés szerinti munkálatok elvégzésére jogosult, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozó kivitelezőkkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, hatósági előírásoknak messzemenőkig megfelel, és garantálja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi, illetőleg hatósági követelményeknek a jelen szerződés időtartam alatt mindvégig meg fog felelni. E kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozó köteles az e körülményeiben beálló változást a Megrendelő felé haladéktalanul írásban bejelenteni.
 2. A szerződés összege magában foglalja – a teljesség igénye nélkül – a munkabért és járulékait, az ezekben bekövetkező esetleges árváltozásokkal együtt, a forint esetleges árfolyamváltozásából adódó többletköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási és ezek elbontási, elszállítási költségeit, a meteorológiai hatásokkal szembeni védekezés költségeit, továbbá a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység és a rendelkezésre álló organizációs terület elvárható, ésszerű összehangolását – ha van ilyen – a kapcsolódó vállalkozókkal, illetve tevékenységekkel.
 3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A vállalási árat Megrendelői igényváltozás esetén Felek kölcsönös megállapodás alapján írásban módosíthatják. A vállalási ár a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján csökken, ha a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének csökkentését rendeli el.

 

 1. Alvállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond a jelen szerződésből eredő bármely pénzkövetelésének engedményezési, faktorálási, zálogosítási, vagy bármely egyéb módon történő megterhelési, vagy biztosítékba adási jogáról. Vállalkozó minderre kizárólag akkor lehet jogosult, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező követeléseire (járandóságaira) harmadik személy igényt ne támaszthasson, így Vállalkozó – amennyiben harmadik személy vele szemben követelést támaszt – nem hivatkozhat arra, hogy Megrendelővel szemben követelése áll fenn, és nem ajánlhatja fel e követeléseket biztosítékul.

E kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Vállalkozót – a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával érvényesített – a meghiúsulási kötbérrel megegyező összegű kötbérfizetési kötelezettség terheli amellett, hogy a Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződést felmondani.

 

 1. Alvállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munkák vonatkozásában a részletes műszaki és gazdasági feltételeket megismerte és az ajánlattételnél ezeket figyelembe vette. Alvállalkozó kijelenti, hogy a helyszínt megismerte, felmérte, erre tekintettel a feladat nagyságával és mennyiségekkel tisztában van az aláírás pillanatában, függetlenül a tervektől, költségvetésben leírt paraméterektől. Ennek megfelelően a szerződésben megállapított vállalkozói díj maradéktalanul fedezetet nyújt a szerződésben meghatározott vállalásának hiba-, és hiánymentes kivitelezéséhez. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunkának csak az számít, amit a Megrendelő írásban külön megrendel. Alvállalkozó elfogadja, hogy minden esetben jelentési kötelezettsége van a Megrendelő felé, amennyiben műszaki, mennyiségi, vagy más nem említett változtatást kíván alkalmazni, minden nemű változtatásra írásban kér engedélyt a szükséges terveket vagy dokumentumokat mellékeli. Változtatás csak a Megrendelő által kiadott írásos engedély alapján történhet. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben írásos engedély hiányában eszközöl változtatásokat, ebben az esetben – amennyiben a Beruházó elfogadja esetlegesen utólag a változtatást – kizárólag a változtatással kapcsolatban járó vállalkozói díj 50 %-ára jogosult. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Beruházó az írásos engedély nélkül elvégzett változtatások tekintetében jogfenntartással él, abban az esetben Alvállalkozó köteles viselni az engedély nélkül elvégzett változtatással kapcsolatban, a Beruházó által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kárt illetőleg költséget. Alvállalkozó alternatív javaslatokkal a Megrendelő felé fordulhat írásban; a javaslatokhoz mellékelni kell műszaki dokumentációt, valamint az alternatív javaslattal elérhető költségmegtakarítás kimutatását, melynek elbírálása Megrendelő részéről 5 munkanapot vesz igénybe.

 

 1. Amennyiben a Szerződés közbeszerzés megvalósítására vonatkozik, az Alvállalkozói Szerződés/Tárgyalási jegyzőkönyv/ÁSZF aláírásával/Megrendelő megrendelésének egyéb módon történő elfogadásával Alvállalkozó egyben kijelenti és szavatol, hogy nem tartozik a vonatkozó Közbeszerzési törvény szerinti semelyik kizáró ok hatálya alá és nem vesz igénybe kizáró ok alatt álló alvállalkozót. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt kizáró ok hatálya alá kerülne, köteles ezt Megrendelő felé azonnal bejelenteni, aki jogosult erre tekintettel a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, Felek ezt követően elszámolnak egymással. Ezen okból történő elállás/felmondás kizárja az Alvállalkozó kártérítési követelését (jogvesztés).

 

IV.A szerződés tárgya, felek fő kötelezettségei

 1. Az Alvállalkozó köteles az Alvállalkozói Szerződésben, valamint a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott, és részletesen körülírt Munkákat a vonatkozó hazai és EU-szabványokban, műszaki előírásokban, az Alvállalkozó által megismert dokumentációban, érvényes hatósági és szakhatósági engedélyekben, kiviteli tervekben, hozzájárulásokban, illetve műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalommal, az Alvállalkozói Szerződésben vagy a Megrendelő által egyéb módon meghatározott határidőben, szerződésszerű mennyiségben és – eltérő rendelkezés hiányában hiba-, és hiánymentes minőségben elkészíteni. Alvállalkozó szerződéses kötelezettségeire mindazon jogszabályi előírások is vonatkoznak, amelyek a Megrendelőt kötik, kötelezik, illetve amely a Megrendelővel szemben is érvényesíthetőek akkor is, ha ezen előírások nem kerültek külön megjelölésre, tekintettel arra is, hogy Alvállalkozó, mint az iparágban járatos személy teljeskörűen ismeri az építőiparra, ezen belül a Projekt, Létesítmény megvalósítására vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseket.
 2. Vállalkozó vállalja és saját magára kötelező érvényűvé teszi, hogy a Megrendelő által biztosított minden anyagot, vagy eszközt Megrendelőtől köteles átvenni és a kivitelezés során beépíteni. A kivitelezés során bármilyen átadott anyagról, eszközről Felek minden esetben kötelesek hivatalos átvételi igazolást kiállítani, amely igazolás tartalmazza az átadott eszközök hiánytalan meglétét, rendeltetésszerű és az előírtaknak megfelelő működésének igazolását. Vállalkozó köteles a Megrendelőtől igazoltan átvett eszközökben és anyagokban okozott bárminemű kárt Megrendelőnek megtéríteni.
 3. A Szerződés tárgya valamennyi olyan szolgáltatást magában foglal, amely az Alvállalkozói Szerződés szerint meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges, mégpedig olyan szolgáltatásokat is, amelyek a szerződéses dokumentációban nem kerültek kifejezetten megjelölésre, de az összteljesítmény elkészítéséhez és rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához elkerülhetetlenül szükségesek.
 4. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (darus kocsi, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés, stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozói feladat a munkaterület, valamint az igénybevett közterület – járda, úttest, stb. – folyamatos tisztán tartása, a hulladékok, csomagolóanyagok, fémhulladékok, a szemét, a munkaterület kijelölt helyein történő szelektált gyűjtése, és folyamatos elszállítása. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a kivitelezés bizonyos fázisaiban központi szemétszállítást rendeljen el. Ez esetben Megrendelő és Vállalkozó külön térítésben állapodnak meg. Vállalkozó kötelezettsége a mindenkori hatályos jogszabályok (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) alapján az építési napló folyamatos vezetése, amelyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, amely a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor (építési munkaterület átadásával egyidejűleg) építési naplót nyit meg, és azt a vonatkozó rendelkezések szerint naprakészen vezeti.

 

 1. Megrendelő az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződéses jogviszonyban rögzített feltételek szerint, az Alvállalkozói Szerződéssel meghatározott időpontokban és módon megfizeti Alvállalkozónak a Szerződéses Árat.
 2. Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket stb. elhagy, akkor a Vállalkozó az elmaradó munkákat le nem számlázhatja, azonban igényt tarthat az elmaradó munkákkal kapcsolatban jogosan felmerült, és Megrendelő által igazolt közvetlen költségei megtérítésére.

 

V.munkaterület és átvétele, tevékenység a munkaterületen

 1. Alvállalkozó vállalja a szerződésben rögzített feladatok elvégzését, az építés-szerelési munka kivitelezését a szerződésben rögzített feltételekkel – közbeszerzés esetén - az eljárást megindító felhívás, az Ajánlattételi dokumentációban kiadott -, illetve az Alvállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki tartalom szerint. Alvállalkozó a jelen szerződésben vállalt feladatait a szerződésben rögzítettek, illetve a helyszíni adottságok figyelembevételével, a dokumentációban megfogalmazott műszaki-minőségi követelmények és technológiai előírások betartásával – függetlenül attól, hogy Vállalkozó a munkák versenyárának kialakítására tételes ajánlatot is készített – az alábbi főbb szempontok szerint teljesíti:
  1. Vállalkozó a munkák megvalósításához szükséges komplett kivitelezési tervdokumentációt 1 (egy) példányban átvette, kijelenti, hogy a munkaterületet, helyszíni adottságokat és körülményeket megismerte, a munkák megvalósításához szükséges valamennyi, a teljes szerződéses árat és a teljesítési határidőt befolyásoló információval rendelkezik.
  2. A munka megkezdése előtt Vállalkozó helyszíni méretfelvételt készít, a tervek méretadatait, mennyiségeit ellenőrzi, szükség szerint ezen tervek méretadatait aktualizálja. Vállalkozó köteles az így javított dokumentációt a Megrendelővel egyeztetni és jóváhagyatni.
  3. A tervdokumentációban szereplő tételektől való mennyiségi és minőségi eltérés csak Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
  4. Vállalkozó munkavégzése során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.
  5. Vállalkozónak – Megrendelő közreműködésével – együtt kell működnie abban, hogy a pótigények, műszaki szükségességből felmerülő munkák, a műszaki tartalomban történő kompenzálással, a szerződött összegen belül megvalósíthatóak legyenek.

                5.2.  Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkákat a szakmai és műszaki kivitelezhetőség szempontjából teljeskörűen megvizsgálta, a megadott mennyiségek lehetséges voltát, a megadott méreteket ellenőrizte, a kivitelezés szempontjából mérvadó helyi viszonyokat szerződéskötés előtt a helyszínen megvizsgálta és megismerte.

5.3.          Felek a munkaterület átvételét, annak pontos helyszínét, időpontját az építési naplóban és/vagy jegyzőkönyvben rögzítik. Alvállalkozó a munkaterület átvétele előtt köteles átadni Megrendelő részére a jogszabályban és/vagy a Szerződésben meghatározott dokumentumokat, adatokat.

                5.4.  Alvállalkozó a munkaterület átvételekor, illetve a teljesítés alatt köteles a munkaterület megfelelőségét megvizsgálni és észrevételeit, kifogásait a munkaterület átadására-átvételére szolgáló iratokon, teljesítés alatt egyéb módon (pl. építési napló) írásban jelezni. A munkaterület átvételével (ráutaló magatartás), az írásbeli nyilatkozattétel elmulasztásával Alvállalkozó elismeri a munkaterület Szerződés teljesítésére való megfelelőségét.

                5.5.   Alvállalkozó – eltérő rendelkezés hiányában – köteles a részére átadott munkaterület őrzéséről a Szerződés időtartama alatt – ideértve a hibák javításának időtartamét is - gondoskodni.

                Megrendelő – amennyiben megrendelői szolgáltatásként őrzés-védelmet biztosít – az építési területnek csupán az általános őrzését biztosítja, az Alvállalkozó által vagy érdekében a munkaterületre bevitt vagyontárgyakért (szerszámok, gépek eszközök, felszerelések, személyes tárgyak stb.), anyagokért semmilyen felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja. Alvállalkozó a raktárkonténerébe, vagy a Megrendelő által biztosított raktárhelyiségbe köteles a napi munkája befejezésekor minden olyan ingóságot elzárni és annak megfelelő őrzéséről saját költségén gondoskodni, amit őrzésre nem adott át az őrző-védő cégnek (őrző-védő szolgálat). Az őrző-védő szolgálat felelőssége csak azon ingóságokért állhat fenn, amelyeket az Alvállalkozó az őrző-védő szolgálattal az őrnaplóban dokumentáltan a munkaterületre beléptet, és a napi munka befejezését követően az őrző-védő szolgálatnak az őrnaplóban dokumentáltan átad. Megrendelő az őrző-védő szolgálat által Alvállalkozónak okozott károkért nem felel. Alvállalkozó a napi munka megkezdésekor az őrző-védő szolgálattól köteles dokumentáltan visszavenni az őrzésre átadott ingóságokat, melynek elmulasztása esetén kártérítési igénnyel nem léphet fel. Alvállalkozó az érintett ingóságokkal kapcsolatos rendkívüli eseményeket haladéktalanul írásban köteles jelezni Megrendelőnek és az őrző-védő szolgálatnak. Felek a rendkívüli eseményt közösen kötelesek kivizsgálni, szükség esetén feljelentést tenni, illetve a biztosító felé eljárni.

                5.6.   Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani. Megrendelő utasításban követelheti az Alvállalkozó felelős műszaki vezetőjének, építésvezetőjének vagy művezetőjének leváltását. Ilyen esetben az Alvállalkozó 5 (öt) napon belül köteles új, a feladat ellátására alkalmas szakember kijelöléséről gondoskodni.

                5.7.   Alvállalkozó a Megrendelő utasításait maradéktalanul végre kell hajtsa, kivéve, ha az jogszabályba ütköző. Alvállalkozó a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításra késedelem nélkül, írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét, melynek elmaradásából eredő károk Alvállalkozót terhelik.

                5.8.   Alvállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület, járda, úttest folyamatos tisztán tartása.

                5.9.   Alvállalkozó a tevékenységéből képződő, illetve az általa termelt hulladék birtokosa, termelője. Alvállalkozó feladata a veszélyes és nem veszélyes hulladék jogszabályoknak megfelelő nyilvántartása (építési naplóban is), a Megrendelő/Építtető által kijelölt helyen való gyűjtése, a hulladék szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő igazolt elszállíttatása, a hatósági adatszolgáltatás teljesítése. Alvállalkozó az elszállított hulladékokról a befogadó nyilatkozatot (hulladékkezelő átvételi igazolását, mérlegjegyeket stb.) köteles Megrendelőnek átadni.

                5.10. Alvállalkozó feladata mindenkor alkalmas személyzettel a tevékenysége során felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlap szerinti tárolása és kezelése, a biztonsági adatlapok Megrendelő részére történő átadása.

                5.11. A munkaterület tisztántartásával, a hulladékok elszállításával kapcsolatos mulasztás esetén Megrendelő - eredménytelen felszólítást követően – jogosult az Alvállalkozó költségére bármely szükséges intézkedést megtenni. A Megrendelő több alvállalkozó által termelt hulladék elszállíttatása, illetve több alvállalkozóval közös munkaterület takaríttatása esetén az ezzel kapcsolatos költségeit az érintett alvállalkozók között szétosztja.

A Megrendelő által térítés ellenében biztosított szolgáltatásokat az Alvállalkozói Szerződés tartalmazza. Alvállalkozó köteles a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokért az Alvállalkozói Szerződésben rögzített, ennek hiányában a nettó Szerződéses Ár 3 (három) %-ának megfelelő összegű díjat Megrendelő által kiállított számla ellenében megfizetni.

5.12. Alvállalkozó a munkaterületet - ideértve a felvonulási területet is -, illetve a Létesítményt kizárólag a Szerződés teljesítése céljából és annak idejére, rendeltetésszerűen birtokolhatja, használhatja, a Szerződés megszűnése esetén birtokvédelem semmilyen indokra hivatkozással nem illeti meg. A munkaterületen, illetve a felvonulási területen cégtáblák, hirdetmények, hirdetések stb. elhelyezése csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

5.13. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több társalvállalkozó, illetve a Megrendelő és/vagy a Fővállalkozói szerződésben Megrendelő mellett vállalkozóként részt vevő másik személy is tevékenykedhet, akikkel Alvállalkozó köteles együttműködni.

                        5.14. Alvállalkozó köteles valamennyi rendelkezésére bocsátott berendezés és készülék rendeltetés és előírás szerinti használatára, melyek megsértéséből eredő közvetlen vagy később fellépő hátrányért és kárért felelősséggel tartozik.

                       5.15. Alvállalkozó a Megrendelő által használatra átadott raktár-, szállás- vagy műhelyhelyiségeket saját költségén és felelősségére - ideértve a megfelelő biztonsági intézkedések (kézi tűzoltó készülék, stb.) megtételét – használhatja. Megrendelő a használati jogot bármikor, az Alvállalkozó egyidejű értesítésével, visszavonhatja. A használati jog visszavonása esetén Alvállalkozó fenti helyiségeket kártérítési és egyéb igény nélkül, a Megrendelő első felszólítására, abban megjelölt határidőben köteles kiüríteni.

               5.16. Alvállalkozó építési naplóba tett olyan bejegyzése, amely bármilyen formában a Megrendelőre vonatkozik, csak a Megrendelő képviselőjének kifejezett egyetértő bejegyzésével tekinthető elfogadottnak.

               5.17.        Alvállalkozó köteles a teljesítés során Megrendelővel együttműködni, ennek keretében különösen köteles haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, amely az Alvállalkozói szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármely módon és mértékben érinti. Alvállalkozó köteles továbbá a hatósági eljárások – ideértve a hiánypótlási eljárást, valamint a megismételt (ismételten megindított) eljárást is – előkészítésében és lebonyolításában is a Megrendelővel együttműködni, ennek keretében a szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat rendelkezésre bocsátani.

                5.18.        Amennyiben a határidők azt megkövetelik, Alvállalkozó köteles több műszakban, illetve munkaszüneti napokon is munkát végezni, az ezzel kapcsolatos többletköltségeket viselni. A vasárnapi, ünnepnapi, éjszakai stb. munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése Alvállalkozó kötelezettsége, saját költségen.

               5.19.        Időjárási viszonyok miatt a határidők nem hosszabbíthatók meg. Ettől való eltérés csak „vis maiornak” tekinthető esetekben lehetséges, amennyiben az adott időjárási viszonyok az évszakhoz képest kirívóan eltérőek, továbbá azok előre nem voltak láthatóak és kalkulálhatóak. Többnapos eső, továbbá a fagy nem számítanak ilyen körülménynek. Alvállalkozó köteles a munkáját az időjárási viszonyoktól védő intézkedéseket saját költségére megtenni. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének írásbeli jóváhagyása szükséges.

               5.20.        A Megrendelő indokolt esetben elrendelheti, hogy Alvállalkozó egyes részfeladatokat a megállapodott ütemtervtől eltérő sorrendben végezzen, Alvállalkozót ezzel összefüggésben többletköltség, vagy -díj nem illeti meg.

               5.21.        Ha az Alvállalkozó a megállapodott határidőket olyan mértékben nem tartja be, vagy az elfogadott ütemtervhez képest olyan késedelembe esik, hogy ezzel Megrendelő megítélése szerint a beruházási cél megvalósítását, és/vagy a rész- és véghatáridőt veszélyeztetheti, úgy a Megrendelő jogosult - az Alvállalkozó értesítése mellett - Alvállalkozó szerződéses feladatát részben vagy egészben Alvállalkozó helyett vagy mellett maga elvégezni vagy arra más alvállalkozó(ka)t bevonni. A Megrendelő minden ezzel kapcsolatos költségeit, kárait az Alvállalkozó viseli. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetben a szerződéstől elálljon vagy azt azonnali hatállyal felmondja.

5.22.        A helyi lakosság mozgását, az építési terület be- és kijárati közlekedését az Alvállalkozó és beszállítói, alvállalkozói stb. nem akadályozhatják. Várakozási idők és az építkezés menetéből fakadó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel, mely vonatkozik az utólagosan meghozott hatósági előírásokra és az azokból származó költségekre, valamint a Megrendelőnek a környékbeli lakosokkal vagy más partnerekkel kötött utólagos megállapodásaira is.

5.23.        Megrendelő építési tárgyalásain, kooperációs értekezleteken az Alvállalkozó felhatalmazott képviselője minden korlátozás és külön díjazás nélkül köteles részt venni.

5.24.        Állványok, zsaluzatok, felvonók és daruk, hidraulikus berendezések felállításához, méretezéséhez és átvételéhez Alvállalkozó köteles az előírt szakembereket (statikus, munkavédelmi szakember stb.) bevonni. Ezen építési segédberendezések használatbavétel előtti átvételét és ellenőrzését, továbbá a használat alatti rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat minden esetben jegyzőkönyvvel kell igazolni. A Megrendelő jogosult nem megfelelő berendezések, illetve hiányos átvételi és ellenőrzési bizonylatok esetén a berendezések használatát a hiányok pótlásáig felfüggeszteni. Tevékenysége befejezése után Alvállalkozó köteles az ideiglenes létesítményeket eltávolítani és az eredeti vagy pedig a külön írásbeli megállapodás szerinti állapotot helyreállítani.

                        5.25.                         Alvállalkozó köteles valamennyi rendelkezésére bocsátott berendezés és készülék rendeltetés és előírás szerinti használatára, melyek megsértéséből eredő közvetlen vagy később fellépő hátrányért és kárért felelősséggel tartozik.

                       5.26.          Alvállalkozó a Megrendelő által használatra átadott raktár-, szállás- vagy műhelyhelyiségeket saját költségén és felelősségére - ideértve a megfelelő biztonsági intézkedések (kézi tűzoltó készülék, stb.) megtételét – használhatja. Megrendelő a használati jogot bármikor, az Alvállalkozó egyidejű értesítésével, visszavonhatja. A használati jog visszavonása esetén Alvállalkozó fenti helyiségeket kártérítési és egyéb igény nélkül, a Megrendelő első felszólítására, abban megjelölt határidőben köteles kiüríteni.

               5.27.        Alvállalkozó építési naplóba tett olyan bejegyzése, amely bármilyen formában a Megrendelőre vonatkozik, csak a Megrendelő képviselőjének kifejezett egyetértő bejegyzésével tekinthető elfogadottnak.

               5.28.        Alvállalkozó köteles a teljesítés során Megrendelővel együttműködni, ennek keretében különösen köteles haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, amely az Alvállalkozói szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármely módon és mértékben érinti. Alvállalkozó köteles továbbá a hatósági eljárások – ideértve a hiánypótlási eljárást, valamint a megismételt (ismételten megindított) eljárást is – előkészítésében és lebonyolításában is a Megrendelővel együttműködni, ennek keretében a szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat rendelkezésre bocsátani.

                5.29.        Amennyiben a határidők azt megkövetelik, Alvállalkozó köteles több műszakban, illetve munkaszüneti napokon is munkát végezni, az ezzel kapcsolatos többletköltségeket viselni. A vasárnapi, ünnepnapi, éjszakai stb. munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése Alvállalkozó kötelezettsége, saját költségen.

Megrendelő helyi építésvezetőjének NEM feladata:

a)             Alvállalkozó anyagainak fogadása, átvétele, felügyelete és kezelése.

b)             Alvállalkozó és alvállalkozói munkásainak, brigádjainak összefogása, feladatok kiadása és koordinálása.

c)             Tervek, kiírások és egyéb tervdokumentumok rendelkezésre bocsátása.

5.30.        Alvállalkozó az (alvállalkozói) építési napló lezárásának elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelemmel érintett napokra (alapja, mértéke, maximuma a késedelmi kötbérre vonatkozó ÁSZF vagy Alvállalkozói Szerződés rendelkezései szerint). Alvállalkozó az építési naplóját köteles a teljesítésigazolás kiadásával, és/vagy a Megrendelő írásbeli felszólítására zárni. Alvállalkozót nem jogosítja fel semmiféle elszámolási vagy egyéb vita arra, hogy az építési napló lezárását megtagadja. Amennyiben a lezárás elmulasztásával késedelmeskedik, köteles valamennyi olyan, a kötbéren felüli kárt is a Megrendelő részére megtéríteni, amely a Megrendelőt a naplólezárás késedelméből éri (pl.: a Megrendelővel szemben az Építtető által alkalmazott kötbér). Alvállalkozó kijelenti, hogy kifejezetten tisztában van a naplózárás késedelmességének következményeivel, beleértve a Megrendelőt érintő következményeket is.

VI.A munkavégzés személyi feltételei, munka-, baleset-, tűzvédelem

 

6.1.         Alvállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles biztosítani a munka határidőben, szerződésszerű minőségben és mennyiségben történő elvégzéséhez szükséges létszámú és szakmai összetételű munkaerőt.

Szabályszegő tényállás, hiányosság megnevezése

Kötbér összege

 

1.

Munkaruha használat mellőzése/fő/alkalom

5.000,- Ft

2.

A munkaterületre történő belépést biztosító kártya elvesztése, megrongálása /fő/alkalom

5.000,- Ft

3.

Fejvédősisak használat mellőzése /fő/alkalom

10.000,- Ft

4.

Védőruházat használat mellőzése /fő/alkalom

10.000,- Ft

5.

Légzésvédő használat mellőzése /fő/alkalom

5.000,- Ft

6.

Szemvédő eszköz használat mellőzése /fő/alkalom

5.000,- Ft

7.

Hallásvédő eszköz használat mellőzése /fő/alkalom

5.000,- Ft

8.

Láb védelme, védőcipő használat mellőzése /fő/alkalom

5.000,- Ft

9.

Kézvédelem, védőkesztyű használat mellőzése /fő/alkalom

5.000,- Ft

10.

Ideiglenes villamos hálózat vonalas tervének hiánya /alkalom

10.000,- Ft

11.

Kisfeszültségű villamos eszköz veszélyeztető üzemeltetése /alkalom

25.000,- Ft

12.

Villamos vezeték mechanikai védelmének hiánya (úton átvezetve stb.) /alkalom

10.000,- Ft

13.

Érintésvédelmi megfelelősség igazolásának hiánya /alkalom

10.000,- Ft

14.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat igazolásának hiánya /alkalom

10.000,- Ft

15.

Építési villamos szekrény szabályszegő üzemeltetése (pl. zárás hiánya) /alkalom

10.000,- Ft

16.

Törpefesz. világítás szabályszegő üzeme (pl. szünetmentes táp. hiánya) /alkalom

25.000,- Ft

17.

Törpefesz. világítás, vészvilágítás kiépítésének hiánya /alkalom

30.000,- Ft

18.

Szabályszegő kisfeszültségű munkatér megvilágító fényszóró használata /alkalom

5.000,- Ft

19.

Tűz- és/vagy robbanásveszély fenntartása, jogosulatlan nyíltláng használat, alkalomszerű tűzgyújtási engedély hiánya /alkalom

10.000,- Ft

20.

Tűzoltó készülék hiánya, szavatosság lejárata /alkalom

10.000,- Ft

21.

Dohányzás, vagy eldobált csikkek az építési munkaterületen /alkalom

10.000,- Ft

22.

Veszélyes anyag, készítmény biztonsági adatlapjának hiánya /alkalom

10.000,- Ft

23.

Hiányos, nem létszámnak megfelelő, vagy lejárt szavatosságú elsősegély-nyújtó felszerelés a helyszínen /alkalom

10.000,- Ft

24.

Orvosi alkalmasság helyszíni igazolásának hiánya /fő/alkalom

5.000,- Ft

25.

Orvosi alkalmasság utólagos igazolásának hiánya /fő/alkalom

10.000,- Ft

26.

Alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt álló munkavállaló foglalkoztatása /fő/alkalom

10.000,- Ft

27.

Be/leesés veszély fenntartása /fő/alkalom

10.000,- Ft

28.

Védőkorlát hiánya közvetlen be/leesés veszélyes helyeken /m/alkalom

3.000,- Ft

29.

Lábléc hiány, hibás kialakítású, vagy hatástalan lábléc, véglezárás /m/alkalom

1.000,- Ft

30.

Födém áttörés lefedésének hiánya (20x20 cm-nél nagyobb nyilas) /m2/alkalom

5.000,- Ft

31.

Közlekedő utak szelvényének korlátozása (pl.: anyagtárolással) /alkalom

5.000,- Ft

32.

Közlekedőút, munkatér biztonságának veszélyeztetése szeges deszkákkal /alkalom

10.000,- Ft

33.

 Munkavégzés szabálytalan építési állványon (üzembe helyezés hiánya is) /fő/alkalom

10.000,- Ft

34.

Veszélyes szerkezet megmászása egyéni leesés elleni védelem hiányában /fő/alkalom

10.000,- Ft

35.

Méretezett kikötési pontok meghatározásának elmulasztása, kikötés hiánya/alkalom

20.000,- Ft

36.

Szabálytalan mozgó állvány használat, állvány külső oldali megmászása/alkalom

10.000,- Ft

37.

Szabályszegő betonbedolgozás, védőeszközök használatának hiánya /fő/alkalom

10.000,- Ft

38.

Szabályszegő ívhegesztő készülék használat (pl.: ívfény árnyékolás hiánya is) /alkalom

10.000,- Ft

39.

Szabályszegő gázhegesztő használat (reduktor, gáztömlő hibái, palackdőlés) /alkalom

15.000,- Ft

40.

Emelőgép veszélyeztető, vagy jogosulatlan üzemeltetése /alkalom

20.000,- Ft

41.

Kisgép veszélyeztető vagy jogosulatlan üzemeltetése (pl.: téglavágó, vakológép) /alkalom

10.000,- Ft

42.

Könnyű és nehézgép veszélyeztető, vagy jogosulatlan üzemeltetése /alkalom

15.000,- Ft

43.

Védőburkolat hiánya, védőberendezés szándékos kiiktatása /alkalom

20.000,- Ft

44.

Építési napló szabályszegő vezetése, építési napló hiánya /alkalom

20.000,- Ft

45.

Felelős műszaki vezető foglalkoztatásának, bejelentésének elmulasztása /alkalom

20.000,- Ft

46.

A tevékenységhez szükséges oktatás, ismeret, jártasság, képesítés hiánya /alkalom

10.000,- Ft

47.

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, gépkönyv hiánya /alkalom

10.000,- Ft

48.

Emelőgép-napló, üzemeltetési napló, darukönyv hiánya /alkalom

10.000,- Ft

49.

Munkaterület specifikus kockázat-elemzés igazolás hiánya /alkalom

15.000,- Ft

50.

Technológiai utasítás hiányában végzett veszélyes munkafolyamat /alkalom

10.000,- Ft

51.

Megrendelő által bekért dokumentumok másolati példány átadásának hiánya /alkalom

20.000,- Ft

52.

Megrendelő biztonságra vonatkozó kérelmének figyelmen kívül hagyása /alkalom

10.000,- Ft

53.

Szabálytalan, veszélyeztető létra, feljáró elemek használata /db

10.000,- Ft

54.

Teherkötözői jogosultság helyszíni igazolásának hiánya /fő/alkalom

10.000,- Ft

55.

Forgalom melletti munkavégzés szabályainak megszegése /alkalom

10.000,- Ft

56.

Szabálytalan anyagtárolás, közlekedő út veszélyeztetése anyagtárolással /alkalom

15.000,- Ft

57.

Veszélyes hulladékok szabályszegő, veszélyeztető tárolása /alkalom

5.000,- Ft

58.

Munkaközi szünet biztosításának elvonása (túl hideg/meleg időjárás) /alkalom

10.000,- Ft

59.

Bizonyítható egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi szabályszegés, veszélyeztetés /alkalom

10.000,- Ft

6o.

Ellenőrzést végző személy fenyegetése, ellenőrzés akadályozása /alkalom

50.000,- Ft

61.

Elrendelt biztonsági kockázat kezelésére kiadott intézkedés elmulasztása /alkalom

50.000,- Ft

62.

Veszélyt jelző piktogram, menekülési út jelölés és akadálymentesítés hiánya /alkalom

10.000,- Ft

63.

Födémnyílások eltakarása /alkalom

20.000,- Ft

64.

Állvány nem felel meg a vonatkozó előírásoknak

30.000,- Ft

 

Lejárt, nem megfelelő eszköz, felszerelés stb. használata olyan, mintha nem került volna használatra, használatát mellőzték volna.

 

 

6.2.         Alvállalkozó köteles legalább a Megrendelő által előírt szakterületekre az előírt, megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező szakembereket/intézményeket saját költségén bevonni és a munkák kezdete előtt Megrendelő felé írásban megnevezni.

              

6.3.         Alvállalkozó a munkaterületén köteles az általa bármilyen jogviszony alapján foglalkoztatottak tevékenységét munkabiztonsági és tűzvédelmi szempontból koordinálni. Ennek keretében Alvállalkozó önálló felelősségi körébe tartozik különösen:

 • valamennyi munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szabály betartása, felelős munkavédelmi és biztonsági koordinátor kijelölése a munkavégzés teljes időtartamára,
 • a munkában résztvevők munka,- és tűzvédelmi oktatásának dokumentált elvégzése,
 • a munkában résztvevők szükséges védőfelszerelésekkel és tájékoztatásokkal való ellátása,
 • a munkavégzés szociális és egészségügyi feltételeinek, valamint az elsősegélynyújtás lehetőségének biztosítása,
 • az alkalmazott munkaeszközök, szerszámok biztonságos állapotáról való gondoskodás,
 • a munkavégzés kockázatainak (beleértve a veszélyes technológia és a veszélyes anyagok alkalmazását is) értékelése, a munkával kapcsolatos kockázatbecslés elkészítése,
 • a jogszabályokban előírt szak-, és egyéb képzettségi követelmények biztosítása,
 • az alkalmazott anyagok és munkaeszközök tekintetében az erre vonatkozó előírásoknak megfelelő vizsgálatok elvégeztetése, (pl. expozíciómérés, biztonsági és ellenőrző vizsgálatok),
 • a tűzveszéllyel járó munkavégzés engedélyezése, illetve az engedély jóváhagyásának rendezése működő üzemben végzett munka esetén,
 • a Megrendelő késedelem nélküli értesítése és a vizsgálatban való részvételének biztosítása mellett, az esetlegesen előforduló munkabalesetekkel kapcsolatos bejelentési és kivizsgálási kötelezettségek megtétele.

              

6.4.         Alvállalkozó a kivitelezés teljes ideje alatt köteles biztosítani és a szükséges dokumentumokkal igazolni a baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások szigorú betartását. Köteles továbbá biztosítani az egészségre nem veszélyes és biztonságos munkavégzés szervezési, tárgyi és személyi feltételeit, felelős minden vonatkozó jogszabály és előírás betartásáért és betartatásáért.

6.5.         Megrendelő a baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások be nem tartása esetén Alvállalkozó érintett foglalkoztatottját a további munkavégzéstől azonnal eltiltja, (erre hivatkozással a vállalt teljesítési határidő nem hosszabbítható meg), továbbá Alvállalkozót az alábbi táblázatban szereplő munkavédelmi kötbér 3 (három) munkanapon belül történő megfizetésére kötelezheti.

6.6.         A munkát végzők a munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak.

6.7.          Alvállalkozó köteles az érdekkörében a munkaterületen tartózkodó személyek - ideértve alvállalkozóit és azok foglalkoztatottjait is - név szerinti listáját havonta aktualizáltan, a tárgyhó 05. napjáig a Megrendelő részére megküldeni. Ezen személyek ruházatán az őket alkalmazó Alvállalkozó, szubalvállalkozó stb. nevét szerepeltetni kell.

6.8.         Megrendelő követelheti, hogy Alvállalkozó haladéktalanul távolítsa el a munkaterületről bármely általa foglalkoztatott személyt, illetve alvállalkozót, akinek/amelynek jelenlétét bármely okból nem tartja kívánatosnak. A munkaterületről eltávolított személy a továbbiakban a munkaterületre semmilyen okból vagy célból nem léphet be.

6.9.         Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyt foglalkoztathat, aki az Alvállalkozóval jogszerű munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló, igazolt jogviszonyban áll. Alvállalkozó köteles a foglalkoztatásra és a munkavégzésre vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést maradéktalanul betartani és betartatni.

Alvállalkozó köteles a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumok - például munkaszerződés, bejelentés, külföldi személyek esetében munkavállalási engedély stb. - másolatát a munkavégzés helyszínén tartani és azokat Építtetőnek, Megrendelőnek, illetve bármely ellenőrzésre jogosult személynek, hatóságnak igény esetén haladéktalanul bemutatni. E körben Alvállalkozó felelős az adatkezelési szabályok betartásáért, és amennyiben szükséges, köteles az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. Megrendelő jogszerűen vélelmezi, hogy az Alvállalkozó rendelkezik minden szükséges felhatalmazással, amely az iratok tartalmának megismeréséhez és az ellenőrzés lebonyolításához szükséges. Ennek hiányából eredő következmények kizárólag Alvállalkozót terhelik, a hozzájárulás hiánya Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását nem zárja ki.

Amennyiben adott személy tekintetében a foglalkoztatójának személye nem állapítható meg, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az érintett személy foglalkoztatója az Alvállalkozó.

6.10.        Alvállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósuló projekt vonatkozásában haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt a munkaterületen történő bármilyen hatósági ellenőrzés megkezdéséről, valamint a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, továbbá az ellenőrökkel együttműködni, illetőleg, hogy az arra jogszabály által feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezzenek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumban vállaltakkal összefüggő bármely dokumentumot, létesítményt vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Vállalkozó köteles az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

6.11.        A Megrendelőt nem terheli semminemű felelősség a munkabalesetekért, illetve az azokkal összefüggő bárminemű, bármikor érvényesíteni kívánt igényekért, kivéve, ha a balesetet közvetlenül és bizonyíthatóan Megrendelő, vagy a Megrendelő az Alvállalkozóval együttesen okozta.

6.12.        Amennyiben Alvállalkozó a jelen pontban rögzített bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult - választása szerint - a szerződéstől elállni, avagy azt azonnali hatállyal felmondani.

6.13.        Alvállalkozó a jelen fejezetben meghatározott követelmények teljesülését köteles az általa a teljesítésbe bevont további alvállalkozók tekintetébe változatlan tartalommal biztosítani. Alvállalkozó ezen kötelezettsége elmulasztása miatt Megrendelőt ért minden hátrányért és következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.GÉPEK, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

7.1.          A kivitelezési munkákhoz szükséges szerszámokat, gépeket, berendezéseket a munkája elvégzéséhez az Alvállalkozó köteles biztosítani. Az Alvállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Munkák megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő teljesítéséhez szükséges szakemberrel és eszközállománnyal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

7.2.          Alvállalkozó kizárólag olyan szakembert vehet igénybe, aki rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez előírt jogosítvánnyal. Alvállalkozó munkavégzéskor – adott esetben – olyan gépeket, eszközöket köteles üzemeltetni, üzem-, és segédanyagokat használni melyek a vonatkozó jogszabályokban előírt munkavédelmi, környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, és amelyek rendelkeznek a szükséges érvényes hatósági engedéllyel.

7.3.          Alvállalkozót terheli a felelősség azért, hogy a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozóan megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezzen, amelynek költségei teljes egészében Alvállalkozót terhelik. Alvállalkozó vállalja, hogy a munka megkezdése előtt átadja Megrendelőnek a szerződés tárgyára vonatkozó veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait.

7.4.          Alvállalkozó a Megrendelő által részére használatra átadott gépeket, eszközöket, berendezéseket köteles felelősen kezelni, használni; bármely károsodást köteles teljeskörűen és haladéktalanul megtéríteni a Megrendelő részére.

7.5.          Villamos hálózatra való csatlakozás esetén Alvállalkozó felelős a csatlakoztatott villamos berendezés érintésvédelmi szempontok szerinti kifogástalan állapotáért, az üzemeltetéséért, a vonatkozó szabványok, előírások betartásáért. Megrendelő a csatlakozási pontokat az építkezésen az építési naplóban rögzítettek szerint biztosítja, ahonnan az Alvállalkozó feladata és költsége a szükséges energiához a hálózat kiépítése.

VIII.ANYAGOK, TECHNOLÓGIÁK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

8.1.          Amennyiben az Alvállalkozói Szerződés másként nem rendelkezik, az anyagot a Megrendelő biztosítja. Vállalkozó vállalja és saját magára kötelező érvényűvé teszi, hogy a Megrendelő által biztosított minden anyagot, vagy eszközt Megrendelőtől köteles átvenni és a kivitelezés során beépíteni. A kivitelezés során bármilyen átadott anyagról, eszközről Felek minden esetben kötelesek hivatalos átvételi igazolást kiállítani, amely igazolás tartalmazza az átadott eszközök hiánytalan meglétét, rendeltetésszerű és az előírtaknak megfelelő működésének igazolását. Vállalkozó köteles a Megrendelőtől igazoltan átvett eszközökben és anyagokban okozott bárminemű kárt Megrendelőnek megtéríteni. Anyag alatt kell érteni mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat.

8.2.          Amennyiben az Alvállalkozói Szerződés kifejezetten akként rögzíti, úgy Megrendelő a Munka elvégzéséhez szükséges anyagokat az építési helyszínen térítésmentesen biztosítja a Szerződésben rögzített anyagnormáknak megfelelően. A rögzített anyagnormát meghaladó többlet anyagfelhasználás az Alvállalkozó terhére kerül elszámolásra. A leszállított anyagot az Alvállalkozó köteles a Megrendelőtől azonnal átvenni. Az anyag átvételét követően azokért való teljes körű felelősség az Alvállalkozót terheli. A Felek írásban rögzítik az adott anyag átadására és átvételére jogosultak körét. Az anyag átadás-átvételét az építési naplóban és/vagy a szállítólevélen/fuvarokmányon kell tételesen dokumentálni.

8.3.          Anyag-, termék-átvétel a Megrendelőtől:

8.3.1.       Mennyiségi átvétel:

 1.  
 2.  
 3.  

8.3.2.       Minőségi átvétel:

 1. Az anyagok, termékek minőségi átvételét az Alvállalkozó saját felelősségére a mennyiségi átvétellel egyidejűleg köteles az átvétel előtt megtenni. Ennek során köteles szemrevételezéssel megvizsgálni a csomagolás, illetve a termék, anyag sértetlenségét, a szállított anyag, termék kiszerelésének megfelelőségét, továbbá meggyőződni az egyszerű és rendelkezésre álló mérőeszközök (hosszmérő, térfogatmérő, súlymérő stb.) segítségével arról, hogy a leszállított termékek paraméterei megegyeznek-e a megrendelőlevélen, szállítólevélen stb. feltüntetett paraméterekkel. Az átvett anyagok csomagolásának kibontásakor a benne található minőségi bizonylatokat az Alvállalkozó köteles azonnal átadni a Megrendelő helyi képviselőjének.
 2. Minőségi kifogás esetén az Alvállalkozó köteles a minőségi kifogás rendezéséig, vagy a Megrendelő utasításáig a tételt elkülöníteni, azt fel nem használhatja; a Megrendelő felé a minőségi kifogást írásban, indokolással, fotódokumentációval alátámasztva haladéktalanul köteles jelezni.

8.3.3.       A mennyiségi, illetve minőségi ellenőrzés elmulasztásának, továbbá a nem megfelelő minőségű anyag beépítésének minden következménye Alvállalkozót terheli, ideértve azt is, hogy amennyiben az előírt minőségű, mennyiségű rendelkezésre bocsájtott anyagok kifogás nélküli átvételét és beépítését követően a kivitelezés során vagy a jótállási/szavatossági időszakban az Alvállalkozó tevékenységére visszavezethető hiba keletkezik, úgy a javításhoz, cseréhez szükséges anyagokat Alvállalkozó saját költségén köteles biztosítani, vagy annak költségeit köteles Megrendelőnek megtéríteni.

8.3.4.       Alvállalkozó rendelkezésére bocsájtott anyagok visszavétele során az átadásra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

8.3.5.       Alvállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik az átadott anyagokhoz tartozó, elszámolási kötelezettséggel átvett göngyölegek hiánytalanságért és átvételkori ép állapotának a visszavételezésig történő megőrzéséért.

8.4.          Alvállalkozó anyagokat kizárólag a Szerződésben, és a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott mennyiségben és minőségben használhat fel és építhet be, erre vonatkozó szerződéses rendelkezés hiányában az Építtetővel kötött Fővállalkozói Szerződésben meghatározott termékeket és anyagokat kell felhasználni. Ettől eltérni kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával lehet.

8.5.          Szabványok

8.5.1.       A munka minőségének meghatározására az Alvállalkozói Szerződés megkötésének időpontjában hatályos EU-s és nemzeti szabványok, műszaki előírások is szolgálnak. Azoknak az anyagoknak és épületelemeknek, amelyekre MSZ- vagy EN-előírások vonatkoznak, az MSZ vagy EN anyag- és méretelőírásainak meg kell felelniük, az Alvállalkozói szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint.

8.5.2.       Azok az anyagok, épületelemek, berendezések és gépek, amelyekre MSZ-szabványok nincsenek és Magyarországon nem engedélyezettek (ÉME, CE), nem építhetők be, ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha Alvállalkozó saját költségére és felelősségére a megfelelő hozzájárulást és engedélyeket - ideértve különösen a tűzvédelemre vonatkozó engedélyt - előzetesen beszerezte. Alvállalkozó felelős az esetlegesen hiányzó hozzájárulások legkésőbb az átadás-átvételkor történő átadásáért.

8.5.3.       Amennyiben az átadás-átvétel után, vagy a jótállási/szavatossági időszak alatt derül ki, hogy Alvállalkozó olyan építési anyagokat, építő elemeket vagy berendezéseket épített be, melyekhez nincs megfelelő engedély, továbbra is fennáll a kötelezettsége, hogy ezeket haladéktalanul beszerezze, vagy amennyiben engedély nem szerezhető be ezeket kicserélje. Amennyiben ennek nem tesz eleget Megrendelői felszólítása ellenére sem, úgy a késedelme idejére köteles a jelen ÁSZF szerinti, vagy az Alvállalkozói Szerződés szerinti késedelmi kötbért (amelyik magasabb) fizetni.

8.6.          Alvállalkozó köteles minden anyagot és terméket környezetvédelmi szempontból megvizsgálni, és a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azok betartásával alkalmazni.

8.7.          Építési termék kizárólag az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések szerint építhető be.

8.8.          Gyártott anyag, egyéb, a vonatkozó jogszabályok szerinti építési termék esetén Alvállalkozó köteles az anyag minőségével, mennyiségével kapcsolatos dokumentumokat (így különösen műbizonylatot, minőségi tanúsítványt, termékfelelősségi, teljesítmény- nyilatkozatot stb.) a Megrendelő részére a leszállításkor, a beépítést megelőzően haladéktalanul átadni. A Megrendelő a gyártás helyszínén, és/vagy a leszállításkor, a beépítés, felhasználás előtt jogosult a minőség és mennyiség ellenőrzésére. A minősítési dokumentáció átadásának hiányában Megrendelő nem köteles Alvállalkozó teljesítményét igazolni, részére kifizetést teljesíteni.

8.9.          Alvállalkozó hibás teljesítésért való felelőssége kiterjed arra is, amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállás vagy szavatosság ideje alatt olyan hibák és/vagy hiányosságok derülnek ki, amelyek csökkent értékű, vagy nem megfelelő minőségű anyagokra, termékekre vezethetőek vissza.

8.10.        Megrendelőnek és/vagy Építtetőnek jogában áll úgy az építkezésen, mint Alvállalkozó mindenkori gyártóüzemében ellenőrzéseket végezni.

8.11.        Megrendelő a beépítendő/beépített anyagokból bármikor mintákat vehet és azokat bármikor megvizsgáltathatja minőségtanúsító szervezettel. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem felelnek meg a Szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, a vizsgálattal felmerülő mindennemű költség Alvállalkozót terheli, és köteles az érintett építményrész, illetve az anyagok kicserélésére, kijavítására, pótlására. Alvállalkozó nem mentesül az anyagok minőségével és mennyiségével kapcsolatos felelősség alól akkor sem, ha Megrendelő a felhasználásra kerülő anyagot nem ellenőrzi vagy az ellenőrzést nem megfelelően végezi el.

8.12.        Alvállalkozó saját költségén köteles szállításainak és teljesítéseinek minőség- és funkcióvizsgálatait és próbaüzemeltetéseit elvégezni, és azok eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni, melyet legkésőbb a teljesítések Megrendelő által történő átvételekor kell átadnia. A minőség- és funkcióvizsgálatok, próbaüzemek nem tekinthetők a munka átadás-átvételének. Alvállalkozó – hacsak egyéb előírás nincs – legkésőbb az átadás-átvételkor köteles átadni Megrendelőnek a használati- és karbantartási utasításokat, a minősítés összes dokumentációját és megvalósulási terveket az igényelt példányszámban, valamint a megállapodás szerinti tartalék alkatrészeket és anyagokat.

8.13         Minden, a munkákhoz szükséges intézkedést - például bemérések, a gyártás megkezdése előtti mérési ellenőrzések, egyéb ellenőrzések - Alvállalkozónak kell végrehajtania, minden külön díjazás nélkül.

8.14.        Alvállalkozó köteles a Megrendelő és/vagy az Építtető és/vagy a Mérnök által elfogadott mennyiségű és minőségű, felületű stb. mintadarab, anyagminta, színminta megfelelő időben történő bemutatására, felszerelésére, illetve leszerelésére. Valamennyi ezzel kapcsolatos költséget a Szerződéses Ár tartalmaz. A mintákat és a mintadarabokat Megrendelő számára további költségtérítés nélkül kell rendelkezésre bocsátani. A minták bemutatásának elmulasztása esetén Megrendelő kifogást emelhet.

8.15.        Alvállalkozó kijelenti, hogy az általa használt gyártástechnológia alkalmazásának - amely kiterjed az esetleges konkurens termékekkel kapcsolatos szabadalmi védettségre, illetve szellemi termékekre - semmilyen akadálya nincs. Amennyiben bármely szabadalmi jog, védjegy, védett jog megszegése vagy más szellemi termékek jogosulatlan használata miatt a Megrendelővel szemben kártérítési, vagy egyéb igény merülne fel, az Alvállalkozó köteles Megrendelőt ez alól a kötelezettség keletkezésének napjával teljeskörűen mentesíteni.

8.16.        A költségvetési kiírásban meghatározott építési módra, építőelemekre és építőanyagokra, illetve méretekre vonatkozó adatok érvényesek a kész teljesítményhez vezető előállítási eljárásokra és technológiákra is, a hatályos műszaki szabályok, jogszabályi és hatósági előírások figyelembevételével.

8.17.        A költségvetésben kiírt építőelemek vagy anyagok gyártmányától vagy típusától való eltérési szándékot az ajánlatban, illetve legkésőbb az alvállalkozói jogviszony létrejötte előtt írásban be kell jelentenie és el kell fogadtatnia Alvállalkozónak a Megrendelővel. Az alvállalkozói jogviszony létrejötte után a Megrendelő nem köteles mást, a kiírttól vagy a külön egyeztetés alapján megegyezett anyagoktól, szerkezetektől vagy berendezésektől eltérő tartalmat elfogadni. Alvállalkozó köteles az egyenértékűséget megfelelő módon igazolni. A Megrendelő nem köteles a kiírástól való eltérést elfogadni az egyenértékűség megfelelő igazolása esetén sem, jogosult további alternatívákat kérni, vagy az eltérést elutasítani. Megrendelő továbbá nem köteles utólagosan elfogadni azokat az eltéréseket, melyekhez előzetesen nem adta meg a jóváhagyását.

8.18.        Alvállalkozó által szállítandó és beépítendő anyagok és szerkezetek csak újak, kifogástalan állapotúak lehetnek, amennyiben a kiírás/építtetői/megrendelői előírás másként nem rendelkezik. A fenti anyagoknak és szerkezeteknek meg kell felelniük a használati, illetve a megfelelőségi követelményeknek.

8.19.        Az előírások alapján engedélyköteles anyagokat és épületelemeket Alvállalkozónak engedélyeztetni kell és azokat beépíteni csak akkor lehet, ha azok az engedélyezési feltételeknek megfelelnek. Az engedély az átadási dokumentáció része és minden külön felszólítás nélkül átadandó. Alvállalkozó az esetlegesen hiányzó engedélyeket legkésőbb a munkája átadás-átvételi eljárásáig köteles átadni Megrendelőnek.

8.20.        Alvállalkozó köteles az építkezésen talált nem hozzá tartozó építőanyagokat, vagy egyéb tárgyakat a Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni, azokat csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehet elszállítani.

8.21.        Vállalkozó a munka megkezdése előtt átadja Megrendelőnek a szerződés tárgyára vonatkozó veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait

IX.A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.         Alvállalkozó köteles a teljesítése során a vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás, így különösen, de nem kizárólagosan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól-, a hulladékról-, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről-, a környezetvédelemről-, a vízjogi engedélyezési eljárásról-, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

9.2.         Alvállalkozó köteles az általa elvégzendő munkákra Minőségellenőrzési és Minőségtanúsítási Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készíteni, amelyeket köteles legkésőbb az alvállalkozói jogviszony létrejöttétől számított 8 (nyolc) napon belül Megrendelővel jóváhagyatni. A fentiek teljesítésének hiányában Megrendelő jogosult az Alvállalkozó teljesítésének leigazolását megtagadni.

9.3.         Alvállalkozó az építési naplót köteles a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően megnyitni, folyamatosan vezetni, valamint lezárni.

9.4.         A mennyiségek meghatározásához szükséges méreteket, feljegyzéseket, számításokat és rajzokat a munkák felmérése során az építési napló mellékletét képező felmérési naplóban kell rögzíteni. Felmérési naplót Alvállalkozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles vezetni, amelynek adatait a Megrendelővel közösen végzett felmérés alapján köteles nyilvántartani, a kivitelezés különböző fázisainak megfelelően, mielőtt valamely fázist a következő fázis eltakarná. A Megrendelővel együtt végzett, vagy ha megismételt felmérésre van szükség, a Megrendelő által végzett méréshez Alvállalkozónak biztosítania kell meghatalmazott és szakképzett képviselőjének részvételét, akinek a Megrendelő segítségére kell lennie, és el kell látnia a kívánt információkkal. Ha az Alvállalkozó - vagy meghatalmazott képviselője - nincs jelen, akkor a Megrendelő által végzett felmérés eredménye, vagy amit Megrendelő jóváhagy, tekintendő a munkák érvényes felmérésének. Az Alvállalkozó által készített Felmérési naplót a Megrendelő ellenőrzi és aláírja. Az Alvállalkozó részt vesz a Megrendelő által a Felmérési naplóban esetleg eszközölt javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben Alvállalkozó a javítások felülvizsgálata után nem fogadja el, és nem írja alá azokat, mint általa elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak, amíg jogerős bírósági döntés eltérően nem rendelkezik.

9.5.         Megrendelő jogosult

 • az Alvállalkozói Szerződés szerinti munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni,
 • bármely munkát más alvállalkozóval elvégeztetni az Alvállalkozó költségére, feltéve, ha az Alvállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, úgyszintén, ha a vállalt feladatok nem az ütemezett határidő(k)re, illetve nem arányosan teljesülnek felszólításra és a megadott határidőre,
 • a munkák bármely részének vonalvezetését, szintbeli elhelyezését, helyzetét és méreteit megváltoztatni,
 • a munkák bármely részét, anyagát, technológiáját, minőségét – szakmailag nem kifogásolható módon – technológiai vagy időbeli sorrend szerint megvalósíttatni, megváltoztatni az Alvállalkozóval egyeztetve,
 • kifogásolni vagy megtagadni az Alvállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, egyéb közreműködőit, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit.

                       

9.6.         Alvállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli utasítása alapján jogosult az Alvállalkozói Szerződésben, illetve a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott bármely munka mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely munka jellegét, minőségét vagy fajtáját megváltoztatni, pótmunkát elvégezni, a kivitelezés technológiai előírásain vagy időrendi sorrendjén változtatni.

9.7.         Alvállalkozó köteles továbbépítési engedélyt kérni a Megrendelőtől minden olyan esetben, amikor valamely munkarész eltakarásra kerül, vagy amikor egyébként szükséges. A továbbépítési engedély az elvégzett munka minőségi bizonylatolása után adható meg. A továbbépítési engedélyek kérését és megadását írásos formában kell rögzíteni.

9.8.         Alvállalkozó felelős a közműhelyszínrajzon feltüntetett létező közműveknek a teljesítése során történő esetleges megrongálásáért.

9.9.          Alvállalkozó a munkálatok műszaki irányítását – a helyszínen a munkavégzés alatt folyamatosan jelen lévő megbízott képviselőjével – a Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával maga végzi. Alvállalkozó köteles a vonatkozó műszaki előírások, szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

9.10.        A beruházás tárgyának semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Megrendelő előzetes engedélye nélkül. A Megrendelő számára lehetővé kell tenni, hogy az eltakarásra kerülő részeket ellenőrizze, felülvizsgálja, a szükséges méréseket elvégezze. Ezen kötelezettsége megszegése esetén az Alvállalkozó saját költségén köteles a szükséges kibontásokat, vagy feltárásokat elvégezni, majd köteles ezen részeket kijavítani és helyreállítani.          

                        9.10.1. Az egyes munkarészek eltakarására Alvállalkozó által csak az elkészült munkarészek minőségi tanúsítása alapján, annak az előírt követelmények teljesülése esetén kerülhet sor. Alvállalkozó az eltakarás megkezdése előtt Megrendelőt legalább 5 (öt) munkanappal köteles írásban értesíteni. Alvállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásfoglalása téves volt.

                        9.10.2. Alvállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. Ha bármely a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségeit Vállalkozó köteles viselni, és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, saját költségére elvégezni.

9.11.        A Megrendelő szerződésben megjelölt képviselőinek írásbeli és szóbeli utasításai a munka lebonyolítását illetően az Alvállalkozó számára kötelezőek, mindenképpen és azonnal betartandók, kivéve, amennyiben Alvállalkozó megítélése szerint a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad és erre az Alvállalkozó az utasítás kiadását követő 3 (három) napon belül figyelmezteti írásban a Megrendelőt. A figyelmeztetés elmaradásából eredő károkat és felelősséget kizárólag Alvállalkozó viseli. Amennyiben Alvállalkozó kötelezettségeit megszegi, és írásbeli felszólítást követően sem tesz azoknak eleget, szerződésszegést követ el, Megrendelő pedig jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

9.12.        Alvállalkozó köteles a munkáját úgy szervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. Ennek érdekében köteles a Megrendelő figyelmét az esetleges akadályoztatásokra időben felhívni. Alvállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására.

9.13.        Alvállalkozó kötelezettsége a meglévő épület, épületszerkezetek, az elkészült egyéb munkák állagmegóvása.

9.14.        Alvállalkozó az általa használt területeken köteles gondoskodni saját elkészült munkájának védelméről és minden lehetséges óvintézkedést meg kell tennie más (al)vállalkozók munkájának megóvása érdekében.

9.15.        Alvállalkozó felelőssége és kötelezettsége a munkavégzést úgy megtervezni/megszervezni, hogy a szerződéses határidőket, illetve közbenső határidőket betartsa. Alvállalkozó érdekkörébe tartozó határidőcsúszásokból eredő költségek és károk Alvállalkozót terhelik. A megfelelő gyorsítási intézkedéseket Alvállalkozó saját kezdeményezésére és saját költségére megteheti. Egyéb, az építkezés menetére kiható tevékenységet Alvállalkozó köteles a többi alvállalkozóval és a Megrendelővel egyeztetni és összehangolni.

9.16.        Vitás esetek nem jogosítják fel az Alvállalkozót a munkák leállítására vagy Megrendelőnek átadandó dokumentumok visszatartására.

9.17.        Tervezés

9.17.1.     Amennyiben Alvállalkozó a Szerződés értelmében kiviteli tervek készítésére köteles, úgy azokat a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább 3 (három) példányban átadja a Megrendelőnek, és amennyiben ezek az építkezésen tevékenykedő más, Megrendelő által megbízott alvállalkozók terveit vagy kivitelezését befolyásolják, úgy ezeket még kellő időben úgy kell egyeztetni és elkészíteni, hogy a Megrendelő tervezett építési ütemezése ezáltal ne módosuljon. A rajzok és tervek igény esetén színesben készítendők.

9.17.2.     Alvállalkozónak saját tervezése esetén át kell vennie a Megrendelő, vagy az általa kijelölt tervező tervadatait, terv alapadatait. Alvállalkozó ugyanakkor köteles a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességét, a tervek, adatok megfelelősségét megvizsgálni azzal, hogy ezen ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából eredő utólagos változtatások költségei Alvállalkozót terhelik.

9.17.3.     Alvállalkozónak az általa készítendő kivitelezési terveket és dokumentációt a saját felelősségére minden érintett szakipari ágazattal egyeztetnie kell, és gondoskodnia kell arról, hogy az egyeztetéssel kapcsolatos igazolások időben rendelkezésre álljanak (munkafolyamatok tervei).

9.17.4.     Alvállalkozót terhelik a Megrendelő azon többletköltségei és kárai, amelyek Alvállalkozó hibás adataiból és dokumentációiból erednek.

9.17.5.     Az alternatív ajánlat elfogadásából adódó áttervezések és az eredeti kiírási dokumentációval történő összehangolás költségeit teljes mértékben az Alvállalkozó viseli. Ugyanez vonatkozik a többi érintett főmunkanemre is. Alvállalkozó köteles az ebből adódó felülvizsgálatokat és egyeztetéseket elvégezni. Az így elkészített terveket a Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

9.17.6.     Alvállalkozó feladata minden, a szállított kiviteli terveken alapuló, a szakszerű és megfelelő minőségű kivitelezéshez szükséges rajz és műszaki dokumentum elkészítése, amennyiben azt a szállított terveken túl szükségesnek tartja. Ez vonatkozik az előregyártott tartószerkezet gyártmány- és műhelyterveire, és a megvalósítási dokumentációra is. Ezen tervek elkészítése és annak költsége az Alvállalkozót terheli, melyet az ajánlatában figyelembe kell vennie.

9.17.7.     Az Alvállalkozó által elkészített terveket előzetesen a Megrendelőnek be kell mutatnia jóváhagyás céljából. Az, hogy a Megrendelő az Alvállalkozó által bemutatott tervek ellen semmilyen kifogást nem emel, semmiképpen nem korlátozza Alvállalkozónak a tervek műszaki és tervezési pontosságáért vállalt szakmai felelősségét. A gyártmány- és műhelyrajzokat a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában szakmánként 2 (kettő) példányban kell átadni.

9.18.        Szerzői jogok

9.18.1.     Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező, illetve a teljesítése során keletkező szellemi alkotás(ok)ra (a továbbiakban: művek) kizárólagos és minden tekintetben korlátlan – területi korlátozás nélküli, az alkotás teljes védelmi idejére szóló és minden ismert felhasználási módra vonatkozó – felhasználási és a felhasználási jogokkal való rendelkezési (átruházási) jogot enged Megrendelő részére valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, amely jogok a művek átadásától kezdődően a Megrendelőt illetik. Ilyen jogok különösen, de nem kizárólagosan: a művek nyilvánosságra hozatalának, tetszőleges példányban és alkalommal bármely típusú adathordozóra analóg vagy digitális módon való többszörözésének, átdolgozásának, kép- vagy hangfelvételen rögzítésének, terjesztésének, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolásának, harmadik személy részére hasznosítás céljából átadásának, illetve bármely ismert módon a művek nyilvánossághoz közvetítésének joga, valamint az a jog, hogy a műveken a szerzőnek a mű egységéhez fűződő jogát nem sértő változtatást végrehajtson. Alvállalkozó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Megrendelő felhasználási joga kiterjed arra is, hogy a művek felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá harmadik személynek a művek valamennyi felhasználási módra kiterjedő, további felhasználására engedélyt adjon.

               9.18.2 Amennyiben a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott felhasználási módok a Szerződés hatálya alatt úgy változnak, illetve bővülnek,  hogy a Szerződés megkötésekor ismert és a Szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a Szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

               9.18.3. A művek átadásával egyidejűleg az Alvállalkozó köteles átadni a művekhez tartozó valamennyi dokumentációt, leírást, rajzot, ábrát, forráskódot, információt, stb., amely a művek felhasználásához szükségesek, illetve azt segítik elő.

9.18.4.     Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy bármely, az Alvállalkozó által a Szerződés teljesítése keretében átadandó, szerzői joggal érintett mű esetében a Szerződéses Ár úgy tekintendő, hogy abban a művel kapcsolatos minden, az átdolgozás jogára is kiterjedő, időbeli és területi korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó felhasználási jog és az egyéb átruházható szerzői vagyoni jogok ellenértéke is teljes mértékben benne foglaltatik.

 1.  

9.18.6.     Alvállalkozó feltételen szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező művek saját szellemi termékei, és/vagy azok vagyoni jogaival szabadon rendelkezik, és hogy ezzel kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jogszerzését részben vagy egészben korlátozná, akadályozná vagy kizárná, avagy a Megrendelő terhére – a Szerződésben meghatározottakon túl – fizetési kötelezettséget keletkeztetne.

 

9.19.        Amennyiben a Megrendelő által beszerzett hatósági engedélyen kívül Alvállalkozó szállításaira és teljesítéseire vonatkozóan más hatósági engedélyek is szükségesek, úgy ezen dokumentációt (a vonatkozó jogszabályok által előírt és a hatóság által megkívánt formában és számban) Alvállalkozó köteles Megrendelő számára rendelkezésre bocsátani. E dokumentumok költségét a Szerződéses Ár tartalmazza.

9.20.        Az átadás időpontjáig az Építtető/Beruházó műszaki személyzete, vagy az Építtető által kijelölt személyek részére az Alvállalkozó az általa beépített berendezések üzemeltetésére vonatkozó oktatás köteles tartani. Az oktatást jegyzőkönyvezni kell.

9.21.        Az átadás-átvétel költségeit, beleértve az összes terv és utasítás elkészítésének költségét is, az Alvállalkozó viseli. Az üzemkész átadáshoz szükséges hatósági engedélyeket az átadásig be kell szerezni.

9.22.        Alvállalkozó nem jogosult tulajdonjogát az általa leszállított anyag, berendezés, elvégzett munka vonatkozásában fenntartani, azok tulajdonjoga a beépítéssel, beszereléssel, átadással száll át - minden további jogcselekmény nélkül - a Megrendelőre.

X.A SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA, ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁSA

10.1.        A szerződéses feladat Alvállalkozó által történő részleges alvállalkozásba, illetve szubalvállalkozásba adása csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával, közbeszerzés megvalósítására irányuló Alvállalkozói szerződés esetén továbbá kizárólag a közbeszerzési jogszabályok által előírt mértékben történhet meg. Az Alvállalkozó nem közbeszerzés megvalósítására irányuló Alvállalkozói szerződés esetében sem jogosult a teljes szerződéses feladat vonatkozásában alvállalkozó bevonására. A szerződés átruházása a Ptk. (Kbt.) erre vonatkozó szabályainak megfelelően, és kizárólag a Megrendelő beleegyezése esetén, az Alvállalkozó, a szerződésbe belépő új Alvállalkozó és a Megrendelő között megkötendő háromalanyú szerződéssel lehetséges.

10.2.        Az Alvállalkozó alvállalkozójának (szubalvállalkozó) teljesítése úgy minősül, mintha maga az Alvállalkozó teljesítette volna. Az Alvállalkozóra vonatkozó feltételek és előírások a szubalvállalkozókra is irányadóak. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit és az egyéb feltételeket alvállalkozóival, illetve esetleges szubalvállalkozóival megkötésre kerülő szerződéseiben változatlan tartalommal érvényesíti.

XI.A KIVITELEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÁRESEMÉNYEK

11.1.        Amennyiben az Alvállalkozó az általa használt területen saját, vagy más (al)vállalkozó munkájában, vagy a meglévő épületrészekben, szerkezetekben kárt okoz, köteles azt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni és kijavítani vagy kijavíttatni, illetve megtéríteni. Ha adott területen több (al)vállalkozó tevékenykedik egyidőben, a kárért egyetemlegesen felelnek, kivéve, ha a károkozó vállalkozó személye Megrendelő számára egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítást nyer. Amennyiben Alvállalkozó jelen pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a javítást Alvállalkozó költségére és felelősségére mással elvégeztetni. Az Alvállalkozó által használt területeken bekövetkező károkért Megrendelő felelősséget nem vállal.

11.2.        Az Alvállalkozó, illetve a felelősségi körébe vagy érdekkörébe tartozó személy(ek) tevékenységével összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatosan Megrendelő semminemű felelősséget nem vállal, e körben - beleértve a szerződésen kívüli károkozás esetét is - mindennemű felelősség az Alvállalkozót terheli. Vállalkozó saját tevékenysége során garantálja a vagyon és az életvédelem biztonságát.

11.3.        Káreset bekövetkezésekor vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor Alvállalkozónak minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni - amennyiben lehetséges a károkozó jelenlétében -, és az eseményről Megrendelőt, eljáró illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. Amennyiben az Alvállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül (a határidőbe a munkaszüneti napok nem tartoznak bele) Alvállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényeket elfogadottnak kell tekinteni.

11.4.         Nem azonosítható építéskárok alatt értendők azok a károk, amelyeknél a károkozó - átvett, át nem vett, valamint éppen folyamatban lévő munkáknál - nem állapítható meg. Ide tartoznak az ezekből eredő későbbi károk vagy azok, amelyek egy más kár helyrehozása miatt keletkeznek. Az Alvállalkozónak saját munkáinál megállapított és nem azonosítható károkat a Megrendelő felé szóban és írásban (levél) a kár megállapítása miatt haladéktalanul jeleznie kell. Nem azonosítható és biztosításra nem rendezhető károk esetén Megrendelő jogosult a kár összegét és az elhárítással felmerülő mindennemű költséget a területen dolgozó Alvállalkozókra hárítani, az egyes alvállalkozói teljesítések arányában.

XII.SZERZŐDÉSES ÁR; ÁRAK; PÓTMUNKA

12.1.      A Szerződés tételes és/vagy átalányáras elszámolású az ott meghatározottaknak megfelelően. A Szerződéses Árat a Szerződés tartalmazza. Az elszámolás alapjául szolgáló tételeket a Szerződés mellékletét képező beárazott költségvetés rögzíti.

12.2.       A Szerződéses Ár tartalmazza valamennyi munka, beszállítás és teljesítés költségét, amelyek az alvállalkozói teljesítés hiánymentes, funkció- és átvételképes, az Építtető és a hatóságok által elfogadható, rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítéséhez szükségesek, még akkor is, ha ezek a teljesítményjegyzékben vagy a műszaki leírásban nincsenek külön feltüntetve vagy részletezve. Az Alvállalkozó többletmunkával kapcsolatos díj, illetve költség felszámítására nem jogosult, még abban az esetben sem, amennyiben az adott díj vagy költség felmerülése a Szerződés megkötése időpontjában nem volt előre látható. A Szerződéses Ár a Szerződésben, illetve annak mellékleteiben foglalt megfelelő műszaki tartalom és a kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és egységár, valamint a határidő nem módosítható.

12.3.       A Szerződéses Ár magában foglalja az Alvállalkozónak a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi munkadíját és teljes költségét is. A Szerződéses Ár fedezi Alvállalkozó valamennyi egyéb kiadását is, amelyek a munkák elvégzésével kapcsolatban - ÁFA, más adók, vámok, egyéb hatósági díjak, illetékek, stb. elnevezéstől és a jogosulttól függetlenül – felmerülnek. A fel- és levonulás költségei akkor is benne foglaltatnak az egységárakban, ha azok a teljesítményjegyzékben nincsenek külön felsorolva. A téli vagy rossz időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár, ezek miatt a határidő sem hosszabbodik meg, kivéve, ha jelen ÁSZF másként nem rendelkezik. Alvállalkozó kötelessége, hogy ezek kiküszöbölésére időben tegyen megelőző intézkedéseket. Az esetleg kikötött árengedmény érvényes a mindenkori szerződésmódosításokra is. Alvállalkozó a Szerződéses Áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét.

12.5.       Pótmunkának csak az számít, amit a Megrendelő írásban külön ekként megrendel.

Pótmunka elrendelésére a Megrendelő írásban jogosult. Alvállalkozó köteles az írásban elrendelt pótmunkát teljesíteni. A pótmunka díját a Felek a Szerződés mellékletében rögzített egységárakon számolják el. Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne, úgy Alvállalkozó a pótmunka felmerülését követő 3 (három) napon belül tételes árajánlatot köteles benyújtani Megrendelő felé, aki azt lehetőség szerint 5 (öt) napon belül elbírálja. Nem lehet pótmunkaként figyelembe venni az olyan munkát, amelyet a Megrendelő tévedésből ilyen jogcímen rendel el ugyan, de annak műszaki tartalmát az Alvállalkozó ajánlata, és/vagy a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki specifikáció fedi, vagy egyébként az Alvállalkozó által létrehozandó létesítmény vagy létesítményrész rendeltetésszerű használhatóságához szükséges. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, hibás teljesítésre egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók.

 

12.6.       A munkák egy részének Megrendelő általi csökkentése, törlése vagy elhagyatása esetén változatlanok maradnak az egységárak, illetve árrészek és az Alvállalkozó elmaradt haszon, vagyoni előny stb. igénylésére nem jogosult. Minden elhagyott munkát a Szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt munkákat csökkenti vagy növeli, annak megfelelően - a szerződéses egységárakkal kalkulálva - változik a Szerződéses Ár is. Ennek megfelelően csökken az Alvállalkozót megillető Szerződéses Ár - mind tételes elszámolás, mind átalányár alkalmazása esetén - amennyiben egyes munkarészek elmaradnak, vagy a költségvetésben meghatározotthoz képest csökkentett mennyiségben kerülnek megvalósításra.

12.7.       Az építési naplóban foglalt azon alvállalkozói bejegyzésekre, amelyek a műszaki tartalom, határidő stb. megváltozására vagy pótmunkára vonatkoznak, csak a Megrendelő által írásban megtett írásbeli megrendelés, írásbeli megállapodás esetén alapítható igény.

XIII.KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐK

13.1.       A kivitelezési rész- és befejezési (vég)határidő(k) elsősorban a Szerződésben kerülnek rögzítésre. Ezen túlmenően a felek további részhatáridőkben is megállapodhatnak a kooperációs jegyzőkönyvekben, azzal, hogy kooperációs jegyzőkönyvben a Szerződésben meghatározott rész- és befejezési (vég)határidő(k) nem módosítható(ak).

13.2.       Az Alvállalkozónak részletes pénzügyi és műszaki ütemtervet kell készítenie, legalább 14 (tizennégy) nappal a kivitelezés előtt, melyet a Megrendelőnek át kell adnia elfogadásra. A Megrendelő által elfogadott ütemterv a Szerződés mellékletét képezi. Alvállalkozó köteles tevékenységeinek egyes munkafolyamatait, valamint azok rész- és véghatáridejét a többi - az építkezésen dolgozó - (al)vállalkozóval összehangolni.

XIV.KÖTBÉR

14.1.         Késedelmi kötbér

14.1.1.     A Szerződésben, annak mellékletében, illetve a kooperációs jegyzőkönyvekben rögzített részhatáridő(k), illetve befejezési (vég)határidő, továbbá a javítási határidő (a szavatossági, jótállási időszak alatt is) elmulasztása esetén, továbbá amennyiben a Szerződés alapdokumentumai valamely alvállalkozói kötelezettség teljesítésére határidőt állapítanak meg, melye(ke)t Alvállalkozó felszólítás ellenére sem teljesít, Alvállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, a késedelem minden naptári napja után.

14.1.2.     A késedelmi kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában):

                A teljes nettó Szerződéses Ár 2 (kettő) %-a naponta, maximum a teljes nettó Szerződéses Ár 25 (huszonöt) %-a.

                Tételes elszámolású Szerződéses Ár esetén a vetítési alap a Szerződés szerinti keretösszeg, vagy ténylegesen felmért mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár (amelyik magasabb).

                Részhatáridők kötbére az átadási véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem igényelhető vissza, azonban Megrendelő dönthet úgy, hogy ez esetben elengedi a részhatáridő-késedelem miatt alkalmazott kötbért.

                A Vállalkozó vétkes késedelemért a kötbéren felül a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel is tartozik, különös tekintettel az építési idő meghosszabbodásából adódó többletkamatokra, elmaradt üzleti bevételekre, esetleges költségtöbbletekre.

A kötbér megfizetése vagy levonása nem mentesíti a Vállalkozót a Kivitelezési Munka vagy a hibajavítás befejezésétől, sem pedig az általa a jelen szerződés keretében vállalt bármilyen kötelezettség teljesítése alól.

14.2.        Hibás teljesítési kötbér

14.2.1.     A javítási határidő (a szavatossági, jótállási időszak alatt is) elmulasztása esetén Alvállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, a késedelem minden naptári napja után. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Alvállalkozót a szerződésesszerű teljesítés kötelezettsége alól.

14.2.2.     A hibás teljesítési kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában):

                A teljes nettó Szerződéses Ár 2 (kettő) %-a hibajavítással érintett napok után számolva naponta, maximum a teljes nettó Szerződéses Ár 25 (huszonöt) %-a.

                Tételes elszámolású Szerződéses Ár esetén a vetítési alap a Szerződés szerinti keretösszeg, vagy ténylegesen felmért mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár (amelyik magasabb).

14.3.         Amennyiben Alvállalkozó a Megrendelő által adott póthatáridőre sem képes a megrendelt teljes vagy részmunkákat szerződésszerűen, szakszerűen, időre elkészíteni, Megrendelőnek joga van harmadik felet bevonni a késedelem behozatalára Alvállalkozó költségére és felelősségére.

14.4.        Késedelem esetén Alvállalkozó köteles saját költségén a munkálatokat meggyorsítani. Amennyiben részhatáridő módosítására kerül sor, továbbra is az eredeti véghatáridő marad érvényben. Amennyiben a határidők módosulnak, ez nem jogosítja fel Alvállalkozót sem a Szerződéstől való elállásra, sem felmondásra, sem pedig többletkövetelésre. Amennyiben akadály merül fel, úgy Alvállalkozó köteles a munkálatok felgyorsítására a technológiailag lehetséges mértékben.

14.5.         Meghiúsulási kötbér

14.5.1.     Az Alvállalkozó felelősségi körébe tartozó lehetetlenülés, az Alvállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy az Alvállalkozó magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Alvállalkozó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik.

14.5.2.     A meghiúsulási kötbér mértéke (eltérő kikötés hiányában):

                A teljes nettó Szerződéses Ár 25 (huszonöt) %-a.

                Tételes elszámolású Szerződéses Ár esetén a vetítési alap a Szerződés szerinti keretösszeg, vagy ténylegesen felmért mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár (amelyik magasabb).

14.6.        A kötbérek a felmerülésükkor esedékessé válnak. A Megrendelő jogosult a kötbérek összegét az esedékes rész-, illetve végszámla összegével szemben beszámítani (a rész-, illetve végszámlából levonni). A kötbérek alapja mindig a teljes – alap- és pótmunka megrendeléseket is magában foglaló – Szerződéses Ár.

14.7.        A kötbérfizetések nem befolyásolják a Megrendelőnek az Alvállalkozóval szembeni a szerződésszegésből eredő egyéb követeléseit, jogait, igényeit, a kötbérigény érvényesítése nem jelent az egyéb igényekről való lemondást. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó minden kárát – a közvetlen és következményi károkat, ideértve például az Alvállalkozó késedelmes teljesítése okán a teljes Projekt/Létesítmény késedelme miatt a Megrendelővel szemben alkalmazható jogkövetkezmények, kötbérek, stb. továbbhárítását is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait, igényeit is érvényesíteni az Alvállalkozóval szemben.

14.8.        Vállalkozó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt – értve ez alatt a jótállási időtartamot is – nem kerül csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy törlési eljárás alá. Ennek biztosítékául Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Vállalkozóval szemben a jótállási időtartam alatt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy törlési eljárást kezdeményeztek, Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj 5%-nak (öt százalékának) megfelelő mértékű kötbérigény érvényesítésére is jogosult, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó idő előtti megszűnéséből eredően a Megrendelő ezt követően maga köteles helytállni a Vállalkozót terhelő garanciális szavatossági kötelezettségekért, valamint ennek kockázatát viselni köteles.

XV.ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, TELJESÍTÉS

15.1.        Az Alvállalkozó teljesítményének - műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő - átvétele az alábbiak szerint:

1.             Részteljesítés: a Megrendelő veszi át jegyzőkönyvvel igazoltan, amely nem jelent végleges átadás-átvételt.

2.             Végteljesítés: a szerződés műszaki tartalmában meghatározott munkák hiba-és hiánymentes határidőben történő elvégzése, Megrendelő által igazolt, hiba- és hiánymentes átvétele (ún. átadás-átvétel) minősül a végleges átadás-átvételnek.

 1. Felek a szerződés szerinti teljesítés időpontjának a lezárt műszaki átadás-átvételi eljárást tekintik.
 2. Felek megegyeznek abban, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

15.4.        A Szerződés akkor minősül teljeskörűen, szerződésszerűen teljesítettnek, ha:

 • a munka a Megrendelő által átadott tervdokumentáció és a Szerződés rendelkezései szerinti határidőben, mennyiségben, I. osztályú minőségben, hibátlanul, hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra, használatba vételre, üzemeltetésre alkalmasan, beüzemelten elkészült, a munkát az Alvállalkozó a Megrendelőnek szerződésszerűen átadta, és azt Megrendelő átvette, és
 • Alvállalkozó saját költségén a részére átadott munkaterületet, közterületet, felvonulási területet az átadás-átvételi eljárás első ütemének időpontjára további munkavégzésre alkalmas, kitakarított állapotba hozta, annak birtokát Megrendelőnek visszaadta és
 • a megvalósított munkára az átadási dokumentumokat/megvalósulási dokumentációt hiánytalanul átadta, valamint
 • Alvállalkozó az alvállalkozói építési naplót lezárta.

 

             15.5.        Alvállalkozó a munkát a Megrendelő felé írásban, legkésőbb a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt megelőzően 15 (tizenöt) nappal köteles készre jelenteni. Az átadás-átvétel napját Megrendelő tűzi ki.

 1. 6. Az átadás-átvétel rendje

15.6.1      Amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kisebb hibák fennállása esetén az átadás-átvételi eljárás megkezdését a Megrendelő nem tagadhatja meg, a hibákat és a megszüntetésre adott határidőt az átadás-átvételi eljárást megkezdő jegyzőkönyvben rögzíti.

15.6.2.     A jegyzőkönyvben Megrendelő választása szerint fel kell tüntetni a megállapított hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának határidejét, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt (szavatossági és egyéb) igényeket, valamint a jótállási, szavatossági idő (várható) kezdő időpontját. Ugyancsak rögzíteni kell, ha a Megrendelő olyan nem javítható hibákat állapít meg, amelyek nem hátráltatják az építmény, mű használatát, de azokkal kapcsolatosan minőségi árleszállításnak van helye. Az árleszállítás mértékéről a Felek közösen állapodnak meg.

15.6.3.     A hibák megszüntetését követően Alvállalkozó a munkát írásban ismét készre jelenti és hiánymentesség esetén Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvvel lezárják. Részteljesítés igazolás és/vagy végszámla-teljesítésigazolás csak hiba- és hiánymentes teljesítés esetén kerül kiadásra. A teljesítési rész- és véghatáridő akként értendő, hogy addigra Alvállalkozó köteles valamennyi hibát, hiányosságot elhárítani.

15.6.4.     Az átvételi jegyzőkönyv felvételére az Alvállalkozó távollétében is sor kerülhet: amennyiben az Alvállalkozó képviselője az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy annak dokumentumát részére a Megrendelő megküldi. Ilyen esetben Alvállalkozó a jegyzőkönyvben tett megállapításokra 3 (három) napon belül írásban válaszolhat (jogvesztő határidő). A Felek megállapodnak, hogy amennyiben ezen határidőn belül Alvállalkozó írásban nem reagál, a kifogásokat és a jegyzőkönyv megállapításait az Alvállalkozó részéről elfogadottnak kell tekinteni.

15.6.5.     Alvállalkozó fentiek alapján tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítményt Megrendelő kizárólag akkor veszi át véglegesen, amennyiben tőle azt az Építtető is átvette. Az Alvállalkozó teljesítményének végleges műszaki-átadás átvételének időpontja egybeesik az Alvállalkozó által elkészített munkának, teljesítménynek a Megrendelő által az Építtető, illetve annak megbízottja részére történő átadásával. 

15.6.6.     Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a Teljesítés Igazolás kiállítása, benyújtott számlájának kiegyenlítése nem jelenti az Alvállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségek alóli mentesülését, vagy a hibás teljesítésből, egyéb szerződésszegésből eredő bármely megrendelői jogról való lemondást, az a Megrendelő jótállási és szavatossági jogainak, illetve a hibás teljesítésből, egyéb szerződésszegésből eredő bármely megrendelői jog érvényesítését semmilyen módon nem korlátozza és nem zárja ki.

15.7.        Átadási/megvalósulási dokumentáció

15.7.1.     Alvállalkozó a Megrendelő részére a szerződéses munkára vonatkozóan értelemszerűen, magyar nyelven, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi dokumentumokat köteles átadni, nyomtatott, és/vagy digitális formában. (Az idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő):

                - Kivitelezői Nyilatkozat

                - Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

Ezen, szükséges bizonylatok, bizonyítványok, nyilatkozatok, dokumentumok, utasítások stb. eredeti példányának Megrendelő részére történő átadása a Teljesítés Igazolás kiadásának, és az alvállalkozói részszámla(k), végszámla benyújtásának előfeltétele. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát figyelembe véve a fenti dokumentumok körét a Megrendelővel egyezteti és az egyeztetés eredménye szerint köteles eljárni.

15.7.2.     Az Alvállalkozó által készített átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a kivitelezés során bekövetkezett tervváltozásokat, a naplómellékletként átadott tervkiegészítéseket, egyéb bizonylatokat. A kezelési-, karbantartási- és használati utasítások átadása körében az Alvállalkozó köteles az üzemeltetést, kezelést, karbantartást és használatot érintő különleges kockázatokra, egyedi, speciális előírásokra - különösen a felhasználható anyagok, eszközök, időbeli előírások jellemzőire - a Megrendelő figyelmét részletesen, külön, írásban is felhívni, ideértve a karbantartási szerződés esetleges megkötésének szükségességére.

15.7.3.                    A Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a megvalósulási/átadási dokumentáció 5 (öt) példányban, mappába kötve adandó át Megrendelőnek vagy képviselőjének. Az átadott átadási-átvételi dokumentumok Megrendelő általi átvizsgálási ideje legalább 30 (harminc) nap. A Megrendelőnek joga van további, szükséges kiegészítő dokumentumokat bekérni, ideértve különösen az olyan dokumentumokat, mérési jegyzőkönyveket és bizonyítványokat, melyeket a hatóságok a használatbavételi eljárás keretében kérhetnek.

15.8.        Valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatosan keletkezett dokumentum a Megrendelő tulajdonát képezi, ide nem értve értelemszerűen a dokumentumok alvállalkozói példányait, feltéve, ha ezek Megrendelőnél is megtalálhatóak.

15.9.        Amennyiben a kitűzött műszaki átadás-átvétel ellenére az alvállalkozói teljesítés Megrendelő általi átvételének feltételei az adott átadás-átvételi eljárásban nem állnak fenn, és ezért a Megrendelő az átvételt jogszerűen megtagadja, az Alvállalkozót egyösszegű kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó Szerződéses Ár (vagy keretösszeg) 5 (öt) %-a. Ezen rendelkezések nem érintik az Alvállalkozó a Szerződés rendelkezései szerinti teljesítési, jótállási-, szavatossági kötelezettségeit, késedelmi-, illetőleg meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettségét.

15.10.      A műszaki átadás-átvétel végleges lezárásának időpontjáig (a teljes Projekt, Létesítmény generál átadás-átvétele napjáig) az elvégzett munkák vonatkozásában - beleértve az Alvállalkozó által megvalósított létesítményben bekövetkezett károkat is - a kárveszélyt az Alvállalkozó viseli.

15.11.      A részleges átvételek - amennyiben az Alvállalkozói Szerződés ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezik - kizártak.

15.12.      Alvállalkozó kizárólag akkor jogosult előteljesítésre, amennyiben ahhoz Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul.

15.13.      Alvállalkozó teljesítése oszthatatlan.

XVI.HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG

16.1.        Alvállalkozó hibásan teljesít, ha az elvégzett munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi követelményeknek, nem rendelkezik az ott rögzített sajátosságokkal, paraméterekkel, nem felel meg a vonatkozó magyar jogszabályoknak, magyar és/vagy EU-szabványoknak, szakmai előírásoknak, a Megrendelőre irányadó egyéb előírásoknak.

16.2.        Alvállalkozó jótállást vállal, valamint szavatossággal tartozik a Szerződés teljeskörűen hibátlan teljesítéséért, ideértve a munka kivitelezését, az anyagok, berendezések beépítését, valamint a munkához kapcsolódó dokumentáció elkészítését is. Alvállalkozó jótállási kötelezettsége arra az esetre is kiterjed, amennyiben az építési anyagot/berendezést a Megrendelő bocsátja rendelkezésre, vagy az Alvállalkozó olyan (jogi) személytől szerzi be, mely közvetlen vagy közvetett szerződéses viszonyban áll a Megrendelővel.

16.3.        Alvállalkozó jótállási kötelezettségére vonatkozó további rendelkezések:

16.3.1.     Alvállalkozó a hibás teljesítésért teljes körű jótállást vállal a munkája 15.1., 1. pont szerinti átvétele napjától a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt 15.1., 2. pont szerinti generál átadás-átvétele napjáig, továbbá a Projekt generál átadás-átvétele napjától számított, az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időtartam utolsó napjáig. Alvállalkozó jótállási kötelezettsége a Szerződés Megrendelő általi felmondása vagy elállása esetén is fennáll.

16.3.2.     Alvállalkozó kifejezetten vállalja továbbá a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott jótállást, melynek időtartama a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt Építtető vagy egyéb jogosult személy részére történő generál átadás-átvétele napjától számított, a kormányrendeletben meghatározott időtartamokat követő 95. napig tart. Felek megállapodnak, hogy a rendelet szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő.

16.3.3.     Alvállalkozó fentieken túlmenően kifejezetten vállalja az egyéb jogszabályokban előírt (kötelező) jótállási kötelezettségeket, melyek időtartama a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt Építtető vagy egyéb jogosult személy részére történő generál átadás-átvétele napjától számított, a jogszabályokban megadott időtartamokat követő 95. (kilencvenötödik) napig tart. Felek megállapodnak, hogy az adott jogszabály szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő.

16.4.        Alvállalkozó szavatossági kötelezettségére vonatkozó további rendelkezések:

16.4.1.     Alvállalkozót a munkára a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt Építtető vagy egyéb jogosult személy részére történő átadás-átvétele napjától számított, az Alvállalkozói szerződésben rögzített időtartam utolsó napjáig szavatossági kötelezettség terheli.

16.4.2.     Alvállalkozó továbbá kifejezetten vállalja a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott szavatosságot, melynek időtartama a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt Építtető, vagy egyéb jogosult személy részére történő átadás-átvétele napjától számított, a rendeletben megadott szavatossági időtartamokat követő 95. (kilencvenötödik) napig tart. Felek megállapodnak, hogy a rendelet szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő.

16.4.3.     Alvállalkozó továbbá kifejezetten vállalja az egyéb jogszabályokban előírt (kötelező) szavatossági kötelezettségeket, melyek időtartama a Megrendelő által a teljes Létesítmény, Projekt Építtető, vagy egyéb jogosult személy részére történő generál átadás-átvétele napjától számított, a jogszabályokban megadott szavatossági időtartamokat követő 95. napig tart. Felek megállapodnak, hogy az adott jogszabály szerinti igényérvényesítési határidő nem jogvesztő.

16.4.4. Vállalkozó a jótállási kötelezettség ideje alatt a Megrendelő által írásban közölt hiba bejelentésétől számított max.15 napon belül leszállítja a szükséges alkatrészt vagy cseredarabot, illetve a mindenkori üzemeltetőnek a jótállás ideje alatt ezeket biztosítja.

16.4.5. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét, ezekről a jogokról a mindenkori hatályos törvény rendelkezik.

16.5.        Alvállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségére vonatkozó közös rendelkezések:

16.5.1.     Alvállalkozót minden esetben terheli továbbá a jótállási, szavatossági kötelezettség a Megrendelő jótállási, szavatossági kötelezettségének a Projekt Építtetője, vagy a jótállásra, szavatosságra jogosult személy felé – a teljes Projekt vonatkozásában – való fennállásának időtartamát követő 95. (kilencvenötödik) napig, ideértve azt az esetet is, amennyiben Megrendelő jótállási, szavatossági kötelezettsége meghosszabbodik.

16.5.2.     Alvállalkozót terhelő jótállásra, szavatosságra vonatkozó, a Ptk. 6:163.§ (1) bekezdése szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év, melyet a Ptk. szerinti események, továbbá a Szerződés, valamint az ÁSZF szerinti események (felszólítás stb.) is megszakítanak.

16.5.3.     A jótállási/szavatossági időszakba nem számít bele és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig az Alvállalkozó által kivitelezett létesítmény(ek) nem használható(k) olyan hiba vagy kár miatt, amelyért Alvállalkozó a felelős.

16.5.4.     Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkára vonatkozó jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (így pl. a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) teljeskörűen ismeri, tisztában van azzal, hogy jótállási, szavatossági kötelezettségeit miként köteles teljesíteni, vállalja, hogy kiadja az ott rögzített nyilatkozatokat is.

16.5.5.     Alvállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelőt valamennyi igényérvényesítési jog – kijavítás, kicserélés (a munka újbóli teljesítése), árleszállítás, hiba kijavítása/kijavíttatása az Alvállalkozó költségére, elállás/felmondás, kártérítés stb. – megilleti, választása szerint. Megrendelő a jótállási, szavatossági igényét a jótállási, szavatossági időtartamon belül bármikor bejelentheti.

16.5.6.     Alvállalkozó a Megrendelő első felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt és műszakilag indokoltható határidőn belül teljeskörűen befejezni. Az épület vagy épületrészek vízzárását érintő (tető, felülvilágítók, ajtók és vezetékek stb.) hiba esetén a kijavítást minden esetben a bejelentés napján meg kell elkezdeni.

16.5.7.     Amennyiben Alvállalkozó a hibajavítását megtagadja, nem kezdi meg határidőben, nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, úgy Megrendelő jogosult a hiányosságok vagy károk elhárítását – ideértve minden felmerülő többletköltséget (például tervmódosítások, pótlólagos ellenőrzési feladatok, szanálások, stb.) is – Alvállalkozó költségére elvégezni vagy mással elvégeztetni.

16.5.8.     Alvállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli szerződésszegéséből eredő valamennyi közvetlen és közvetett kárért. Alvállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden, az Alvállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatban az Építtető vagy a jótállásra, szavatosságra jogosult személy által indított eljárástól és érvényesített (kár)igénytől (beleértve az eljárási költségeket is), a Megrendelő pedig jogosult a felmerülő költségeket, károkat az Alvállalkozóra áthárítani.

16.6.        Alvállalkozó teljes körű felelősséget vállal a saját maga, vagy az alvállalkozói által okozott személyi, vagyoni károkért. Alvállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden, az Alvállalkozó által okozott károkkal kapcsolatos kárigénytől és eljárástól (beleértve az eljárási költségeket is).

16.7.        Az Alvállalkozót teljes körű felelősség terheli a Szerződésben - ideértve az ÁSZF-et is - foglalt bármely kötelezettsége megszegésével, illetve szerződésen kívül okozott károk megtérítéséért. Az Alvállalkozó a szerződésszegés következményei alól csak akkor mentesül, ha igazolja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Az Alvállalkozót mind szerződésszegése, mind szerződésen kívüli károkozása esetén teljes körű kártérítési felelősség terheli, azaz köteles megtéríteni mind a szolgáltatás tárgyában, mind a Megrendelő vagyonában keletkezett károkat, továbbá az elmaradt vagyoni előnyt is. Az Alvállalkozó kártérítési felelőssége független attól, hogy a bekövetkezett kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye, a szerződéskötés időpontjában előre látható volt-e.

16.8.       Alvállalkozó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ismeri a Megrendelőnek a Szerződés Alvállalkozó általi szerződésszerű teljesítéséhez fűződő fokozott érdekét, a Fővállalkozói Szerződés nem szerződésszerű teljesítésének az abban meghatározott kötbér, kártérítési és egyéb következményeit, amelyekről a Megrendelő az Alvállalkozót részletesen tájékoztatta. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy az erre vonatkozó közbeszerzési jogi rendelkezések ismerete alapján tudomással bír arról is, hogy közbeszerzés teljesítése esetén a Fővállalkozói Szerződés nem szerződésszerű teljesítése hátrányosan befolyásolhatja a Megrendelő közbeszerzési eljárásokban való későbbi részvételét.

16.9.     Amennyiben az Alvállalkozó tevékenységére is kiterjedő hatósági ellenőrzést követően a hatóság a Megrendelőt Alvállalkozó szabálytalan tevékenysége miatt bírság megfizetésére kötelezi vagy egyébként a teljesítés során hatósági ellenőrzés nélkül kiderül, hogy Alvállalkozó érdekkörébe tartozó okból Megrendelőnek a hatóság vagy az Építtető felé bármely eljárási díj, költség, illeték, stb. fizetési kötelezettsége keletkezik, Megrendelő a kiszabott bírság, illetve a fizetendő eljárási díj, költség, illeték, stb. összegét - beszámítás útján is - érvényesítheti az Alvállalkozóval szemben.

Megrendelőt a szerződés teljesítéséhez használt gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel kapcsolatosan semminemű kártérítési felelősség nem terheli, abban az esetben sem, amennyiben a gépeket, berendezéseket, eszközöket Alvállalkozó a Megrendelő által őriztetett területen tárolja, kivéve, amennyiben a kárt közvetlenül és bizonyíthatóan a Megrendelő okozta.

XVII.SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

17.1.       Amennyiben Felek havi számlázásban állapodtak meg, úgy Alvállalkozó köteles az adott hónap 25. (huszonötödik) napjáig megküldeni a Megrendelő felé az adott hónapra vonatkozó számlába állítandó igényét. Amennyiben ezen határnapig nem érkezik be az igény, úgy az Alvállalkozó csak a következő hónapban tudja igényét jelezni a Megrendelő felé.

17.2.        Alvállalkozó a Szerződésben rögzített elszámolási időszakban teljesített szolgáltatásairól az elszámolási időszakot követően, Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás alapján, a teljesítés időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult és köteles számla benyújtására.

17.3.         Tételes felmérés szerinti elszámolásnál mellékelni kell a Megrendelő által igazolt Felmérési naplót, átalány-elszámolásnál pedig az elvégzett részmunkák Megrendelő által igazolt listáját. Minden számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő által aláírt eredeti Teljesítési Igazolást is.

17.4.        A számlán a szerződésszámot fel kell tüntetni. E nélkül a számla befogadását jogosult a Megrendelő megtagadni.

17.5.        A számlák fizetési határideje azok szerződésszerű megrendelői kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap.

17.6.        A számla fizetési határideje külön írásbeli megállapodás nélkül, automatikusan meghosszabbodik a Megrendelő által az Építtető felé az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítési napját követő 3. (harmadik) banki napig. Az így meghosszabbodott időszakra az Alvállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

Ha az Építtető az adott teljesítésre vonatkozó megrendelői számlát csak részben egyenlíti ki, úgy az Alvállalkozó is csak ugyanolyan arányú részkiegyenlítésre jogosult.

17.7.        A számlákat 2 (kettő) példányban kell a Megrendelő részére benyújtani az alábbi címen (Számlabenyújtás helye):                             DELTA PLUS Kft. 1053 Budapest, Magyar u. 36.

17.8.        Kizárólag a jogszabályi rendelkezésnek és a Szerződésnek alakilag és tartalmilag mindenben megfelelő, és előírt mellékletekkel felszerelt, a számlabenyújtás helyére benyújtott számlák keletkeztetnek fizetési kötelezettséget. A számla kézhezvétele dátumának – a számlán feltüntetett fizetési határidőtől függetlenül – az a nap számít, amikor a jogszabályi és szerződéses előírásoknak megfelelő, teljesen hibátlan adattartalommal és a Szerződésben, illetve a jogszabályokban előírt minden melléklettel hiánytalanul ellátott számla Megrendelő részéről a számlabenyújtás helyén átvételre kerül. Nem megfelelő helyre küldött, vagy alakilag/tartalmilag hibásan benyújtott számlából eredő késedelem nem Megrendelőnek felróható.

17.9.        Az utolsó (vég)számla kifizetése csak a Megrendelő által igazolt, kifogástalan, hiánytalan összteljesítmény és a teljes megvalósulási és egyéb szükséges dokumentáció hiánytalan átadása, továbbá (alvállalkozói) építési napló zárása után, illetve a Jótállási Biztosíték nyújtásával együtt történik meg, addig a Megrendelő ezen számla kifizetését jogosult megtagadni. A végszámla az Alvállalkozó valamennyi, még hátralékos fizetési igényét kell, hogy tartalmazza, ezért Alvállalkozó kijelenti, hogy a végszámlában foglalt - esetleges pénzügyi visszatartás útján nyújtott biztosítékkal csökkentett - összeg kifizetése jelenti egyben azt, hogy valamennyi, a Megrendelővel szembeni igénye teljesült, azzal, hogy a pénzügyi visszatartás útján nyújtott biztosítékkal felek később számolnak el.

17.10.      Megrendelőnek felróható fizetési késedelem esetén Alvállalkozó - késedelmi kamat terhelőjének, vagy a késedelmi kamat fizetésére felszólító levelének Megrendelő általi kézhezvétele napjától a tényleges kifizetésig terjedő időre - a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. Fizetési késedelem esetén Megrendelőt a kamatfizetésen túl egyéb kötelezettség nem terheli.

17.11.      Amennyiben a Projekten fedezetkezelő kerül alkalmazásra, az alvállalkozói díj (Szerződéses Ár) megfizetésére a fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kerül sor. Megrendelő kizárólag akkor teljesít kifizetést, amennyiben Alvállalkozó igazolja, hogy az Alvállalkozó az adott (rész)teljesítésre eső jogos alvállalkozói követelésnek eleget tett és azt kifizette.

17.12.      Amennyiben a Szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódik, az alvállalkozói díj (Szerződéses Ár) megfizetésére a vonatkozó mindenkori hatályos közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ra foglalt rendelkezésekkel összhangban kerül sor, az alábbiak szerint:

 • Felek megállapodnak, hogy Alvállalkozó az Korm. rendelet 32/B § (1) a) pont szerinti 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást a fizetési határidő utolsó napjára vonatkoztatottan köteles a fizetési határidő lejártát megelőző 7 (hét) nappal Megrendelő rendelkezésére bocsátani, papír alapú adóigazolás esetében az eredeti példány a Számlabenyújtás helyére, elektronikus adóigazolás esetében az Alvállalkozói szerződésben rögzített email címre történő igazolható megküldésével.
 • Amennyiben Alvállalkozó a Korm. rendelet 32/B § b) pontja alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, úgy erről a tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 (hét) nappal köteles Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni.
 • Fenti igazolási/értesítési kötelezettségek Alvállalkozó általi elmulasztása kizárja Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmét.

 

17.13.      Megrendelő a közbeszerzés megvalósításához kapcsolódó Alvállalkozói szerződés tekintetében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek olyan társaság tekintetében merülnek fel, melyek vonatkozásában a mindenkori közbeszerzésekről szóló törvényben – így például a 2015. évi CXLIII. törvény 62.§ (1) bekezdés k) pontjában – megjelölt feltételek valamelyike megvalósul.

17.14.      Amennyiben felek a Szerződésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy előleg kizárólag akkor teljesíthető Alvállalkozó részére az egyéb jogszabályi feltételek megléte mellett, amennyiben az előleg visszafizetését Alvállalkozó feltétel és ellenvetés nélküli és a Megrendelő által előzetesen írásban elfogadott szövegű és banktól származó Előleg Visszafizetési Bankgarancia nyújtásával biztosítja Megrendelő felé. (Megrendelő kérésre bankgaranciaszöveg-mintát küld.) Megrendelő jogosult bármely olyan esetben is igénybevenni az Előleg Visszafizetési Bankgaranciát, amennyiben Alvállalkozó az előleg visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét akár részben nem teljesíti. Az előleg a Szerződésben vagy Felek egyéb előzetes írásbeli megállapodása szerinti mértékben és ütemezésben kerül levonásra az alvállalkozói számlákból.

17.15.      Megrendelő jogosult bármely, az Alvállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló követelését az Alvállalkozó bármely számlájából keletkező esedékes alvállalkozói követelés összegébe beszámítani (a számlából levonni).

XVIII.BIZTOSÍTÉKOK

18.1.        Teljesítési Biztosíték

18.1.1.     Alvállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését biztosítékadással biztosítja. A teljesítési időszakra, és azon túl a teljes Projekt, Létesítmény Megrendelő részére történő átadás-átvétel napját (15.1., 2. pont) követő 30. napig tartó időtartamra Megrendelő Teljesítési Biztosíték címén az alvállalkozói számlák nettó értékéből 5 (öt) %-ot (Szerződéses Árra vetítve) visszatart (Teljesítési Biztosíték). A Teljesítési Biztosíték a teljes nettó Szerződéses Ár 5 (öt) %-a. A visszatartás – a biztosíték igénybevételétől, illetve a Jótállási Biztosíték nyújtásától (18.2.2. pont) függően – részben vagy egészben esedékességet követően az Alvállalkozó írásbeli kérése alapján kerül visszafizetésre, feltéve, hogy Alvállalkozó eleget tett szerződéses, ideértve Jótállási Biztosíték nyújtási kötelezettségének.

18.1.2.     Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Teljesítési Biztosíték összegét ennek megfelelően – a Szerződés módosításának dátumától számított 10 (tíz) napon belül - ki kell egészíteni, illetve a Megrendelő jogosult a különbözetet a soron következő számlából visszatartás útján is érvényesíteni.

18.1.3.     A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték arányos igénybevételére, tekintet nélkül az Alvállalkozó ellenvetésére, az Alvállalkozó bármely - a Szerződés teljesítése, végrehajtása, ideértve a teljesítménye 15.1. 1. alpontja szerinti átvételét követően jótállási, szavatossági időszak során felmerülő - mulasztása, szerződésszegése esetén.

18.1.4.     Amennyiben az Alvállalkozói Szerződés erre lehetőséget biztosít, a Teljesítési Biztosíték a 17.3. pontban meghatározottak szerint, a Szerződés létrejöttétől számított legfeljebb 30 (harminc) napos határidőn belül kiváltható egy, a Megrendelő által elfogadott banktól származó, és a Megrendelő által elfogadott minta szerinti szövegezéssel kiállított, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával, amelynek értéke a nettó Szerződéses Ár 5 (öt) %-a. A fenti határidő elmulasztása esetén megszűnik az Alvállalkozó joga a visszatartás bankgaranciával történő kiváltására.

18.1.5.     A teljesítési visszatartást kiváltó bankgaranciának a generál műszaki átadás-átvétel napját (15.1., 2. pont) követő 30. (harmincadik) napig érvényesnek kell maradnia. Amennyiben a 15.1. 2. pont szerinti generál átadás-átvételi határidő módosul, Alvállalkozó a teljesítési visszatartást kiváltó bankgarancia helyett, annak lejárata előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az új határidőnek megfelelően új, vagy módosított bankgaranciát köteles Megrendelőnek átadni. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték szolgáltatása visszatartás útján történik, úgy annak érvényességi idejére a jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.1.6.     Amennyiben az Alvállalkozó által a Megrendelő felé benyújtásra kerülő bármely számlából a Teljesítési Biztosíték összege bármilyen okból nem került visszatartásra, és Megrendelő részére a visszatartást kiváltó bankgarancia sem került átadásra, az Alvállalkozó köteles a vonatkozó visszatartással érintett számla Megrendelő általi kiegyenlítésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Teljesítési Biztosíték összegét a Megrendelő részére átutalás útján megfizetni. Az e pontban rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és megalapozza a Megrendelő előzetes írásbeli felhívás nélküli azonnali hatályú felmondását. A jelen rendelkezések szerinti felmondás a Szerződés az Alvállalkozónak felróható okból történt meghiúsulásának minősül és Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére, bankgarancia esetén annak teljes összegének (kötbérként történő) lehívására is.

18.1.7.     A Teljesítési Biztosíték igénybevétele nem érinti a Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely kötbérre vonatkozó jogát, továbbá a Megrendelőt elszámolási kötelezettség az igénybevett teljesítési biztosítékkal kapcsolatban nem terheli.

                18.2.        Jótállási Biztosíték

18.2.1.     Alvállalkozó a jótállási kötelezettségeinek teljesítését, illetve az ezen időszak alatt felmerült egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését biztosítékadással biztosítja.

18.2.2.     A jótállási időszak –16.3. pont – lejártát követő 95. (kilencvenötödik) napig a Megrendelő Jótállási Biztosíték címén az Alvállalkozó utolsó számlájából a nettó Szerződéses Ár 3 (három) %-át visszatartja. A Jótállási Biztosíték a teljes nettó Szerződéses Ár 3 (három) %-a Amennyiben az utolsó számla kiállításakor, kifizetésekor a Jótállási Biztosíték összegét elérően került sor Teljesítési Biztosíték visszatartására, úgy a Jótállási Biztosíték akként kerül nyújtásra, hogy a Teljesítési Biztosíték a Jótállási Biztosítéknak megfelelő része a generál műszaki átadás-átvételt (15.1., 2. pont) követően a továbbiakban Jótállási Biztosítékként funkcionál. Amennyiben a jótállási időszak kezdetéig a Teljesítési Biztosíték igénybevételre kerül, úgy Alvállalkozó köteles az előírt Jótállási Biztosítéknak megfelelő összeget a Megrendelő számlaszámára történő megfizetéssel az igénybevételt követő 5 (öt) napon belül megfizetni.

18.2.3.     Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a jótállási, szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a jótállási időszak ezen újból kezdődő jótállási idő elteltével jár le, ez esetben Megrendelő a meghosszabbodó – újra kezdődő – jótállási idő végéig + 95 (kilencvenöt) napig jogosult a Jótállási Biztosítékot visszatartani.

18.2.4.     Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási Biztosíték összegét ennek megfelelően - a Szerződés módosításának dátumától számított 5 (öt) napon belül - ki kell egészíteni.

18.2.5.     A Megrendelő jogosult a Jótállási Biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül az Alvállalkozó ellenvetésére, amennyiben az Alvállalkozó bármely jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben a Megrendelő a Jótállási Biztosítékot részben vagy egészben igénybe vette, úgy Alvállalkozó köteles azt az eredeti összegre kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a Megrendelő számlájára, a Megrendelő felhívásától számított 5 (öt) napon belül maradéktalanul átutalni. A Jótállási Biztosíték Megrendelő által igénybe nem vett része az Alvállalkozó - jótállási időszak leteltét követő 95+30. nap után előterjesztett - írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 10. (tízedik) munkanapon válik esedékessé, Megrendelő a fenti határidőn belül köteles azzal elszámolni.

18.2.6.     A Jótállási Biztosíték a 17.3 pontban meghatározottak szerint kiváltható egy, a Megrendelő által elfogadott banktól származó, és Megrendelő által elfogadott szövegezéssel kiállított, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával, amelynek értéke a nettó Szerződéses Ár 5 (öt) %. A Jótállási bankgaranciáknak a 16.3. pont szerinti jótállási időszak lejártát követő legalább 95. (kilencvenötödik) napig érvényesnek kell maradnia. Amennyiben ez a határidő módosul, a bankgaranciát annak lejárata előtt legalább 15 (tizenöt) nappal az új határidőnek megfelelően módosítani kell, vagy Megrendelő részére az új határidőnek megfelelő új bankgaranciát kell átadni, ellenkező esetben a Megrendelő a bankgaranciát teljes egészében jogosult lehívni. Amennyiben a Jótállási Biztosíték szolgáltatása visszatartás útján történik, úgy annak érvényességi idejére a jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.3.        Amennyiben az Alvállalkozó a Teljesítési, illetve Jótállási Biztosítékot bankgarancia formájában kívánja biztosítani, úgy az egyes biztosítékokra vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban meghatározott határidőn belül köteles a Megrendelőnek átadni:

 • Teljesítési visszatartás kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül.
 • Jótállási visszatartás kiváltására irányuló bankgarancia esetén: a teljes Projekt, Létesítmény Építtető részére történő eredményes generál műszaki átadás-átvételtől számított 30 (harminc) napon belül.
 • Jótállási kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség teljesítésének biztosítékaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási idő alatt jár le, legkésőbb a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. (tizenötödik) napon.

Amennyiben az Alvállalkozó a fenti határidők bármelyikét elmulasztja, vagy az Alvállalkozó a Megrendelő teljesítési-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettségek tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy Megrendelő - a jelen ÁSZF-ben rögzítettek értelmében - jogosult (marad) a biztosíték visszatartás formájában való érvényesítésére. Továbbá abban az esetben, ha az Alvállalkozó a visszatartás formájában nyújtott Jótállási Biztosítékot kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy azokat lejáratuk esetén nem hosszabbítja meg (cseréli ki) jótállási kötelezettsége fennálltának végső időpontjáig, úgy Megrendelő - amennyiben erre lehetősége van - a biztosítékot visszatartás formájában érvényesíti az Alvállalkozóval szembeni bármely tartozásából. Megrendelő jogosult továbbá a fenti bármely alvállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő teljesítési-, jótállási bankgarancia teljes mértékben történő lehívására.

Amennyiben továbbá az Alvállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt elmulasztja, úgy megszűnik az Alvállalkozó joga a teljesítési-, jótállási visszatartás bankgaranciával történő kiváltására.

18.4.        A 18. fejezetben rögzített bármely kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése továbbá súlyos szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza a Megrendelő azonnali hatályú felmondását.

18.5.        A visszatartás útján nyújtott biztosítékok nem minősülnek óvadéknak Felek kifejezett megállapodásának és kölcsönösen egybehangzó jogértelmezésének megfelelően.

18.6.        Amennyiben Alvállalkozó jogutódlása következtében az alvállalkozói jogviszonyban az Alvállalkozó helyére az Alvállalkozó jogutóda lépne, úgy Alvállalkozó jogutódjának haladéktalanul új, a Szerződésnek megfelelő bankgaranciát kell Megrendelőnek átadnia. Amennyiben ennek Alvállalkozó jogutódja nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására és/vagy a meglévő biztosítékok teljes igénybevételére. Felek megállapodnak, hogy ez jogszerű lehívási, érvényesítési eseménynek minősül.

18.7.        Megrendelő valamennyi, Alvállalkozó nem szerződésszerű teljesítésből eredő követelése - ideértve bármely kötbér, valamint kártérítési követelést is - kielégítésére jogosult a Teljesítési, illetve a Jótállási Biztosítékot igénybe venni.

XIX.A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS

19.1.        Alvállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerinti időre és módon, minden ellenvetés nélkül felfüggeszteni a szerződéses munkák egészének, vagy bármely részének végzését, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama alatt is köteles a Létesítményt vagy annak érintett részét a Megrendelő utasításai szerint, megfelelően védeni és biztosítani.

19.2.        A jogszabályokban és a Szerződésben rögzített eseteken túl a Megrendelő felmondhatja a Szerződést vagy attól elállhat, ha

 1. az Alvállalkozónak köztartozása keletkezik,
 2. az Építtető a Megrendelővel megkötött szerződését felmondja vagy attól eláll, vagy az bármely egyéb módon, bármely okból megszűnik,
 3. a szerződött munkák elvégzésére részben vagy egészben megszűnik az igény,
 4. az Építtető - illetve a Megrendelő - alapos okkal, a kivitelezési munkák tapasztalatai alapján vagy bármely egyéb okból elutasítja,
 5. az Alvállalkozó a munkálatokat a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban való átvételétől számított 5 (öt) napon belül nem kezdi meg, vagy ott – 5 (öt) napot meghaladóan – nem végez tényleges kivitelezési munkát,
 6. az Alvállalkozó neki felróhatóan, az ütemterv szerinti előrehaladáshoz, részére megadott határidőkhöz képest 8 (nyolc) napot meghaladóan késedelembe esik,
 7. az Alvállalkozó az alvállalkozóit megfelelő indoklás nélkül nem fizeti ki.

 

Fenti esetekben az Alvállalkozó a szerződés felmondásáig/az elállásig általa szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékének megfizetésére tarthat igényt, további költségtérítésre és/vagy kártérítésre vagy kártalanításra nem jogosult.

A 19.2.5-19.2.7. alpontban meghatározott esetekben a Szerződés az Alvállalkozónak felróhatóan meghiúsultnak tekintendő, és az Alvállalkozó meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettségét vonja maga után.

19.3.        Megrendelő jogosult a Szerződéstől bármikor, indokolási kötelezettség nélkül elállni vagy azt - azonnali hatállyal vagy bármilyen felmondási idővel - felmondani. Ebben az esetben Alvállalkozó az elállásig/felmondásig szerződésszerűen elvégzett munkája nettó ellenértékének 1 (egy) %-a mértékű bánatpénzre jogosult, ezen felül azonban a Megrendelő felé semminemű további kártérítési vagy kártalanítás és/vagy díj- vagy költség-igényt nem támaszthat.

19.4.        Megrendelő elállási/felmondási jogát az Alvállalkozó részére postai úton vagy egyéb igazolható módon megküldött/átadott írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatja.

19.5.        Az Alvállalkozó nem jogosult a Ptk. 6:139. §-ában és Ptk. 6:140. §-ában rögzített jogok gyakorlására. Az Alvállalkozó ezen jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva a munkavégzést nem jogosult felfüggeszteni, illetve nem jogosult a teljesítést (szolgáltatást) megtagadni, továbbá nem jogosult a Ptk. ezen rendelkezései alapján, illetve azokra hivatkozva a Szerződéstől elállni. Az Alvállalkozó a rendes felmondás jogát nem gyakorolhatja.

19.6.        A Szerződés megszűnése, megszüntetése nem érinti az Alvállalkozó titoktartási, kártérítési, kötbérfizetési, jótállási vagy szavatossági kötelezettségét, melyek erre tekintet nélkül fennmaradnak.

XX.BIZTOSÍTÁS

20.1.        Amennyiben a Megrendelő és az Építtető közötti Fővállalkozói Szerződés így rendelkezik, a Megrendelő a teljes építési Projektre kiterjedő építés-szerelési és felelősségbiztosítást köt, amely a kivitelezés teljes időtartama alatt - amennyiben az Építtetővel kötött szerződés ezt előírja, a szavatossági, illetve jótállási időszak alatt is - végzett tevékenységre vonatkozik, és kiterjed az alvállalkozókra is. Ebben az esetben az Alvállalkozó köteles biztosítási költség címén a teljes nettó Szerződéses Ár a Szerződésben meghatározott %-ának megfelelő összeget - a Megrendelői szolgáltatások részeként vagy külön - a Megrendelő részére számla ellenében megfizetni. Amennyiben Megrendelő nem köt Alvállalkozóra is kiterjedő felelősségbiztosítást, arról Alvállalkozó köteles saját költségére gondoskodni.

20.2.       Amennyiben Alvállalkozó, illetve az érdekkörébe tartozó más személy (alvállalkozó, stb.) a tevékenysége során – az építési-szerelési biztosítás hatályán és fedezetén belül – kárt okoz, úgy a biztosító által térítésre kerülő kárösszeg és a tényleges kárösszeg közötti különbözetet (önrész, biztosítási kockázati körön kívüli kár rész, stb.) köteles Megrendelőnek haladéktalanul megtéríteni.

20.3.       Amennyiben Alvállalkozót, illetve az érdekkörébe tartozó más személyt (alvállalkozó, stb.) a tevékenysége során – az építési-szerelési biztosítás hatályán és fedezetén belül – kár éri, úgy csak a biztosító által térítésre kerülő kárösszeg illeti meg, ezen felül összegre semmilyen jogcímen igényt nem formálhat.

20.4.       Amennyiben az Alvállalkozó, illetve az érdekkörébe tartozó más személy (alvállalkozó, stb.) a tevékenysége során – az építési-szerelési biztosítás hatályán és fedezetén túl – kárt okoz, úgy azt köteles saját költségén haladéktalanul megszüntetni, vagy az okozott kár összegét a károsultnak megtéríteni. Az okozott kár megtérítése esetén az érintettek jegyzőkönyvben rögzítik megállapodásukat.

20.5.       Amennyiben Alvállalkozót, illetve az érdekkörébe tartozó más személyt (alvállalkozót, stb.) a tevékenysége során – az építési-szerelési biztosítás hatályán és fedezetén túl – kár éri, azt sem Megrendelő, sem annak biztosítója nem téríti meg.

20.6.       Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az építési területen keletkezett bármely kár tekintetében a károkozó személye nem ismert, úgy az okozott teljes kár a károkozás időpontjában az adott helyszínen tevékenységet folytató alvállalkozók között a szerződéses összeg arányában megosztásra kerül. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek megfelelően reá eső kártérítés összegét Megrendelő részére megtéríti.

20.7.       Megrendelő az Alvállalkozóra és annak munkavállalóira, alvállalkozóira, egyéb közreműködőire, a kivitelezési területen jogosan tartózkodó egyéb érdekkörébe tartozó személyekre balesetbiztosítást nem köt, ezért Alvállalkozó saját kizárólagos felelőssége, hogy rendelkezzen fenti személyekre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, amely bármely munkavállalójának, általa foglalkoztatott személyek bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Alvállalkozó a Megrendelő felé jelen pontban írtakkal összefüggésben semmilyen követelést nem támaszthat.

20.8.       Alvállalkozónak a jelen fejezetben megjelölt felelősségbiztosítása(i) meglétét és a biztosítási díj fizetésével történő folyamatos hatályban tartását a Szerződés hatálya alatt folyamatosan köteles igazolni. A minimális biztosítási határérték a Szerződésben rögzítésre kerülhet. A biztosítási időtartamnak ki kell terjednie a Szerződés jótállási, szavatossági idejére is. A minimális biztosítási összeghatár a Szerződésben történő megjelölése nem minősül Megrendelő részéről joglemondásnak, nem vonj maga után Megrendelőnek a Szerződésből eredő bármely az Alvállalkozóval szemben támasztott igénye, követelése érvényesíthetőségének korlátozását vagy kizárását.

XXI.EGYÉB

21.1.        Alvállalkozó köteles valamennyi olyan adatot, információt, dokumentumot, tényt, megoldást, számítást, ismeretet stb. elnevezésétől függetlenül üzleti titokként kezelni, amely a megrendelés odaítélése, a Szerződés megkötése, illetve teljesítése során a birtokába vagy tudomására jut. Üzleti titoknak minősülő adatot, információt, dokumentumot, tényt, megoldást, számítást, ismeretet stb. elnevezésétől függetlenül az Alvállalkozó a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhat harmadik fél tudomására, nem hozhat nyilvánosságra, közzé nem tehet, saját üzleti tevékenységéhez fel nem használhat, illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehet, a média részére semmilyen formában nyilatkozatot nem adhat. Üzleti titoknak minősül a Felek közötti Szerződés tartalma is. Alvállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titokra vonatkozó, jelen pontban rögzített rendelkezéseket alvállalkozói és egyéb közreműködői is betartsák. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén Alvállalkozó teljes kártérítésre köteles. Ezen kötelezettségek az Alvállalkozói jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül terhelik Alvállalkozót.

21.2.        Szerződő Felek a jogviszonyuk alatt és annak kapcsán keletkezett esetleges vitáikat közvetlen tárgyalás keretében kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a peres úton való vitarendezés esetére Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint járnak el.

XXII.ÉRTESÍTÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

22.1.        A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat elsősorban írásban, a másik Fél székhelyére címezve ajánlott, tértivevényes levél útján és/vagy a másik fél által írásban megadott telefax-elérhetőség, e-mail-elérhetőség útján teszik meg. Szerződő Felek egymásnak küldött értesítéseit a kézbesítéssel kell közöltnek tekinteni, kivéve, amennyiben a 22.2. pont másként nem rendelkezik.

22.2.        Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. Az Alvállalkozó részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni:

 • Postai kézbesítés esetén: a postai feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett fél az iratot nem vette át (nem kereste), az átvételt megtagadta, vagy ismeretlen helyre költözött vagy a küldemény más egyéb hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 • Személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a címzett félnek átadják. A címzett fél, illetőleg a képviseletében eljáró személy köteles az átvett küldemény másolati példányát a kézbesítés megtörténtének igazolása céljából keltezett aláírással ellátni.
 • Telefax esetén: azon a napon, amelyen a telefax küldemény Alvállalkozó telefax-elérhetőségére elküldésre került.
 • E-mailes megküldés esetén: azon a napon, amelyen az e-mail az Alvállalkozó által megadott e-mail címre elküldésre került.

 

22.3.        A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat, bejelentés a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, vagy kár enyhítésével kapcsolatos. A Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg.

22.4.        Az alvállalkozói jogviszony előírásainak kiegészítése, megváltoztatása csak akkor terjed ki a Felekre, ha azt Felek kölcsönösen aláírt írásba foglalt szerződésmódosításba foglalják.

 

22.5.       A szerződő felek cégjegyzésre nem jogosult helyi képviselői (építésvezetőség, műszaki ellenőr stb.) nem jogosultak olyan megállapodásokat kötni, amelyek a Szerződés tartalmára vonatkoznak, kivéve, amennyiben arra Felek cégjegyzésre jogosult törvényes képviselőitől írásba foglalt meghatalmazásban előzetesen felhatalmazásra kerülnek.

 

22.6.        Megrendelő jogosult az Alvállalkozó részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli felszólítást küldeni, mely felszólítás Megrendelő ezzel kapcsolatos követelései tekintetében az elévülést megszakítja.

22.7.        Felek korábbi szokásos üzleti gyakorlata, korábbi szerződéses feltételei nem érvényesek jelen jogviszonyra.

 
Vissza az előző oldalra!
Delta Plus Kft. - Magyar